Албан хэрэг хөтлөлтийн ээлжилт сургалт боллоо

Мэдээг хуваалцах

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын тасгийн 2018 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу харьяа хэлтэс, алба, 23 хороодын нийт 60 албан хаагчдад 2018 оны 09 дүгээр сарын 26, 27-ны өдрүүдэд “Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем ба түүний хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа.