Баянгол дүүргийн Архив

Мэдээг хуваалцах

Баянгол дүүргийн Архивын тасгаас 2019 онд дүүргийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх хуваарь бүхий 18 байгууллагад “Төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэх хийх арга зүй”, “Данс бүртгэл үйлдэх нь” сэдвээр шат дараалсан сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад давхардсан тоогоор 14 байгууллагын 27 албан хаагч хамрагдав.