©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Боловсролын хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2008 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 73 тоот захирамжийг үндэслэн Дүүргийн  Засаг дарга 2008 оны 3 дугаар  сарын 10 -ны өдрийн 100 тоот захирамжаар Засаг даргын дэргэдэх Боловсролын хэлтэс байгуулагдсан.

  Тус хэлтэс нь төрийн өмчийн 20 сургууль, төрийн бус өмчийн 24 сургууль, төрийн өмчийн 33 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 68 цэцэрлэг нийт 145 нэгж байгууллагад боловсролын үйлчилгээг хүргэж, зөвлөн тусалж ажиллаж байна.

  Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

  Нийслэлийн засаг даргын 2009 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн 663 тоот захирамжаар Боловсролын хэлтэс нь 6 орон тоотой ажиллаж байна.  

  Үзүүлэх үйлчилгээ:

  Төрөөс боловсролын талаар хэрэгжүүлж буй бодлого зорилтыг сургуулийн өмнөх  болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшинд хүргэж, сурлагын стандарт, сурагчийн төлөвшил, багш, удирдах ажилтны хөгжил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулж, сургууль, цэцэрлэгийн хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

  2016-2017 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээгээр Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1262 бүлэгт 37609 сурагч,  Сургуулийн өмнөх боловсролын 531 бүлэгт 18614 хүүхэд хөгжиж байна. ЕБС-д 1875 багш, 41 захирал, 81 сургалтын менежер, 37 нийгмийн ажилтан, цэцэрлэгт үндсэн багш 564, туслах багш 508, эрхлэгч 90, арга зүйч 43 тус тус ажиллаж байна.

  Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, НХХ, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар, Цагдаа, Замын цагдаа,Онцгой байдлын хэлтэс албадуудтай хамтран хүүхэд хамгаалах, хөгжүүлэх олон талт ажил, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

  БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТ

              “Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого”, Монгол Улсын Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Нийслэлийн боловсрол-2020”, “Баянгол 2020”, “Эрүүл дүүрэг”,  “Хүүхдэд ээлтэй дүүрэг”, “Эх орон-36” дэд хөтөлбөрүүдийн хүрээнд 2017-2018 оны хичээлийн жилд боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, сургалтын орчныг сайжруулах, багш нарыг чадваржуулах, удирдах ажилтан, багш нарын ажлын хариуцлага, ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэх зорилгоор дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

              Үүнд:

  1. Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг 89%, бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг 100%-д тус тус хүргэнэ.
  2. Сургууль, цэцэрлэгийн хамран сургах тойргийг шинэчлэн тогтоож 3 ээлжээр хичээллэж буй сургуулийн тоог бууруулна.
  3. Гүнзгийрүүлсэн болон төрөлжсөн сургалттай сургуулийн хөтөлбөрийг шинэчилж, сурлагын чанарт ахиц гаргана.
  4. Ерөнхий боловсролын сурагчдын сурлагыг ахицаар үнэлж, дүгнэн стандартын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулна.
  5. Багшийн ажлын үр дүнг индексээр үнэлж, дүгнэхэд багшийн оролцоог нэмэгдүүлнэ
  6. “Эрүүл дүүрэг”,  “Хүүхдэд ээлтэй дүүрэг”, “Эх орон-36” дэд хөтөлбөрүүдийн хүрээнд сурагч, хүүхдүүдэд эрүүл чийрэг, эерэг зан суртахуун, эх хэл, түүх, соёлоо дээдэлсэн үндэсний бахархалыг төлөвшүүлнэ.
  7. Хүүхдийн оролцооны байгууллагын үйл ажиллагааны чанарыг сайжруулах, хүүхдийг амьдрах ухаанд сургах, эцэг эх, олон нийтийн байгууллагын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, тэдний оролцоонд суурилсан секц, дугуйлан, клубын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.
  8. Насан туршийн боловсролын төвийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, багш нарыг мэргэшүүлэх, дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтанд суурь, бүрэн дунд боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллана.
  9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамран сургах ердийн сургууль, цэцэрлэгт суралцахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
  10. Тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах сурагчдын тоог нэмэгдүүлнэ.
  11. Сургуулийн эргүүл хөтөлбөрийн хүрээнд сургууль, цэцэрлэгийн орчимд зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг бусад хэлтэс, албадтай хамтран зохион байгуулна.
  12. “Үдийн цай” хөтөлбөрийн үйлчилгээнд хяналт тавьж үр дүнг мэдээлнэ.
  13. Сургууль, цэцэрлэгт нэвтрүүлж байгаа мэдээллийн технологийн чанарыг сайжруулах, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ үнэлгээг тогтмолжуулна.
  • Үйл ажиллагааны чиглэл

   Төрөөс боловсролын талаар хэрэгжүүлж буй бодлого зорилтыг сургуулийн өмнөх  болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшинд хүргэж, сурлагын стандарт, сурагчийн төлөвшил, багш, удирдах ажилтны хөгжил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулж, сургууль, цэцэрлэгийн хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

   2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээгээр Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1337 бүлэгт 40342 сурагч,  Сургуулийн өмнөх боловсролын 556 бүлэгт 19686 хүүхэд хөгжиж байна.

   Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, НХХ, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар, Цагдаа, Замын цагдаа,Онцгой байдлын хэлтэс албадуудтай хамтран хүүхэд хамгаалах, хөгжүүлэх олон талт ажил, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

 • Хэлтсийн ажилтны нэр

  Албан тушаал

  Холбогдох утас

  Ц.Шижиртуяа

  Хэлтсийн дарга

  99982762

  Б.Баярсайхан

  Статистик мэдээ, хяналт, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  96740188

  Б.Туул

  Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

  88093035

  А.Отгонжаргал

  Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

  99885870

  Ж.Батцэцэг

  Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

  99152927

  Н.Батцэцэг

  Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

  99137011

   

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.