©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Газрын алба"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

 • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ шинээр авахад бүрдүүлэх материал.

  Бүрдүүлэх материал

  1. Иргэний өргөдөл  /Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ , холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/
  2. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
  3. Иргэний үнэмлэх / аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
  4. Хамтран эзэмшигч, ашиглагчèéн иргэний үнэмлэх /аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
  5. Газрын кадастрын зураг, эргэлтийн цэг газарт бэхэлсэн акт /эх хувь/
  6. Амьдарч буй газрын фото зураг  / угаалгаж хавсаргах/
  7.  / Эргэлтийн цэг тэмдэг бэхэлсэн акт ГХГЗЗҮЙН газрын даргын 2008 оны 83 дугаар тушаал /
 • Газар эзэмших, ашиглах эрх шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал:

   Бүрдүүлэх материал

  1. 2 талын иргэний өргөдөл /Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ,холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/
  2. Иргэний үнэмлэх / аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
  3. Газар эзэмших ,ашиглах эрхийн гэрчилгээ,гэрээний эх хувь
  4. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
  5. 2 талын нотариатаар батлуулсан эрх шилжүүлсэн тухай гэрээ /эх хувь /
  6. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
  7. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар /тооцоо нийлсэн акт/
  8. Газар эзэмшигч иргэн нас барсан бол нас барсан тухай гэрчилгээний хуулбар , нотариатаар батлуулсан өв залгамжлагч эрхийн гэрчилгээ
  9. Газрын төлөв байдал,чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт /эх хувь/
  10. Тухайн газрын фото зураг / угаалгаж хавсаргах /
  11. Гэрээ дүгнэсэн акт /эх хувь/
  12. Эргэлтийн цэг тэмдэг бэхэлсэн акт / эзэмшил газраа хувааж байгаа тохиодолд/
 • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ сунгахад бүрдүүлэх материал.

   Бүрдүүлэх материал

  1. Иргэний өргөдөл  /Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ , холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/
  2. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
  3. Газар эзэмших ,ашиглах эрхийн гэрчилгээ,гэрээний эх хувь
  4. Иргэний үнэмлэх / аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
  5. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
  6. Газрын төлөв байдал,чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт /эх хувь/
  7. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар /тооцоо нийлсэн акт/
  8. Амьдарч буй газрын фото зураг/ угаалгаж хавсаргах /
  9. Гэрээ дүгнэсэн акт /эх хувь/
 • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд бүрдүүлэх материал:

   Бүрдүүлэх материал

  1. Иргэний өргөдөл  /Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ , холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/
  2. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
  3. Иргэний үнэмлэх / аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
  4. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
  5. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар /тооцоо нийлсэн акт/
  6. Өдөр тутмын сонинд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаарыг зарлуулсан бичиг,сонины “ хүчингүй болгов”гэсэн хэсгийн хамт
  7. Банк, хадгаламж зээлийн хоршооны төлбөр барагдуулах алба-наас барцаанд байхгүй тухай лавлагаа /100 айл Жоби дэлгүүрийн баруун талд/
 • Шинээр газар өмчлөх болон хамтран өмчлөгч хасуулах тохиолдолд бүрдүүлэх материал:

  Бүрдүүлэх материал

  1. Газар өмчлөх тухай өргөдлийн маягт бөглөнө /1-р маягт/
  2. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт / Өмчилж авах гэж буй газрын хорооны Засаг даргаас авах /
  3. Газар эзэмших  эрхийн гэрчилгээ /эх хувь /
  4. Иргэний үнэмлэхнйи хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
  5. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
  6. Төлбөр төлсөн тухай баримт
 • Гэр бүлийн хэрэгцээгээр газар өмчилж авсан иргэд хамтран өмчлөгчөөс хасуулахад бүрдүүлэх материал:

  Бүрдүүлэх материал

  1. НЗД-ын захирамжаар газар өмчлүүлсэн тухай  /шийдвэрийн хуулбар/
  2. Үл хөдлөхийн гэрчилгээ авсан бол /гэрчилгээний хуулбар /
  3. Газрын өмчлөлөөс хамтран өмчлөгч хасуулах хэлцэл / Нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
  4. Газрын кадастрын зураг
  5. Тухайн газрын харъяа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
  6. Иргэний үнэмлэхнйи хуулбар /Нотариат/
  7. Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан сонингын хайчлбар
 • Шийдвэр гээгдүүлсэн тохиолдолд:

  Бүрдүүлэх материал

  1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гаргуулаагүй тухай лавлагаа авах
  2. 2003 оноос хойшхи газар өмчлөлийн захирамжаас шүүлт хийж, архиваас материалын хуулбарыг авах
  3. Банкны өр  барагдуулах алба 100 айл Шийдвэр барьцаанд таавж байгаагүй гэсэн лавлагаа
  4. Хаяж үрэгдүүлсэн гэрчилгээний үнэ /40000 төг/
  5. Өргөдөл бичих /хаяж гээгдүүлсэн, нөхөн олгох тух
 • Барьцаанд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

   Бүрдүүлэх материал

  1. Иргэний хүсэлт /Өргөдөл/, Аж ахуйн нэгжийн хүсэлт /Албан бичиг /
  2. Банкны албан бичиг
  3. Газрын гэрээ,гэрчилгээний хуулбар
  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/
  5. Аж ахуйн нэгжийн дотоод дүрэм
  6. Тооцоо нийлсэн акт /Хороо хариуцсан төлбөрийн байцаагчаас
  7. Кадастрын зураг 
  8. Зээлийн болон барьцааны гэрээ /2 болон түүнээс дээш хувь/
  9. Барьцаа бүртгүүлэх хураамж 10000 төгрөг /Төрийн сан банк / 200529001 тоот данс
 • Гараашны газрын төлбөр тодорхойлох тухай актын гэрээ авахад бүрдүүлэх материал:

   Бүрдүүлэх материал

  1. Өргөдөл
  2. Хорооны тодорхойлолт /гаражтай болохыг тодорхойлсон/
  3. Иргэний үнэмлэхний  хуулбар
  4. Гаражны кадастрын зураг /ГЗБ, эсвэл бүртгэлийн мэргэжилтнээс /
  5. Гаражны фото зураг /1. Алсын байдлаас, 2. гаражаа хаалгыг нээсэн байдлаар /
  6. Гаражны гэрээ/ байхгүй бол өөрийн гараж болохыг нотолсон анхны баримтууд /
  7. Газрын төлбөр төлсөн баримтын хуулбар
  8. ГЗБ-аар газрын байршлыг хянуулсан ,төлбөрийн байцаагчаар төлбөр хянуудсан байх
  9. Өргөдөлд харилцах утасны дугаар бичсэн байх
  10. Үйлдвэр үйлчилгээний хэлтэсээс авсан гэрчилгээний хуулбар
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.