©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

 • Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал

  Бүрдүүлэх материал

  1. Хөдөлмөрийн дэвтэр
  2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
  3. Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал
  4. Шаардлагатай тохиолдолд шүүхийн шийдвэр болон архивын лавлагаа
  5. Байгууллагын нөхцлийн тодорхойлолт
  6. Цалингийн тодорхойлолт /байгууллагаас/
  7. Хорооны тодорхойлтолт
  8. Иргэний үнэмлэхний  хуулбар
  9. Овог нэр өөрчилсөн гэрчилгээ буюу лавлагаа
  10. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ /эх хувь, хуулбар/
  11. Өргөдөл
  12. 3*4 хэмжээтэй 2 хувь зураг
  13. Тэтгэврийн дэвтэр, хувийн хэргийн 1100 төгрөгийг төрийн банкинд тушаах
 • Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал

  Бүрдүүлэх материал

  1. ЭМХК-ын шийдвэр
  2. Ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй бол Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсээс тэтгэвэр, тэтгэмжид хамрагдаагүй гэсэн тодорхойлолт
  3. Хөдөлмөрийн дэвтэр
  4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
  5. Ажлаас чөлөөлөгдсөн, ажил хөнгөвчилсөн тушаал
  6. Шаардлагатай тохиолдолд шүүхийн шийдвэр болон архивын лавлагаа
  7. Цалингийн тодорхойлолт /байгууллагаас/
  8. Хорооны тодорхойлтолт
  9. Иргэний үнэмлэхнийхуулбар
  10. Өргөдөл
  11. 3*4 хэмжээтэй 2 хувь зураг
  12. Тэтгэврийн дэвтэр, хувийн хэргийн 1100 төгрөгийг төрийн банкинд тушаах
 • Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал

  1. Гэрлэлтийн баталгаа /эх хувь, хуулбар/
  2. Нас барсны гэрчилгээ /эх хувь, хуулбар/
  3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ /эх хувь, хуулбар/
  4. Хөдөлмөрийн дэвтэр
  5. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
  6. Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал
  7. Шаардлагатай тохиолдолд шүүхийн шийдвэр болон архивын лавлагаа
  8. Асран хамгаалагч тогтоох дүүргийн засаг даргын захирамж
  9. Цалингийн тодорхойлолт /байгууллагаас/
  10. Хорооны тодорхойлтолт
  11. Иргэний үнэмлэхний  хуулбар
  12. Өргөдөл
  13. 3*4 хэмжээтэй 2 хувь зураг
  14. Тэтгэврийн дэвтэр, хувийн хэргийн 1100 төгрөгийг төрийн банкинд тушаах
 • ЖА-ны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

  Бүрдүүлэх материал

  Ажил олгогч:

  1. Эмнэлэгийн хуудас
  2. НДМ№10а маягт 2 хувь
  3. Байгууллагын нэхэмжлэл
  4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн баталгаажсан хуулбар

  Сайн дурын даатгуулагч:

  1. Эмнэлэгийн хуудас
  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  3. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн баталгаажсан хуулбар
  4. Өргөдлийн маягт бөглөнө.
 • ХЧТА-ны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

  Бүрдүүлэх материал

  Ажил олгогч:

  1. Эмнэлэгийн хуудас
  2. НДМ№10 маягт 2 хувь
  3. Байгууллагын нэхэмжлэл

  Сайн дурын даатгуулагч:

  1. Эмнэлэгийн хуудас
  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  3. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн баталгаажсан хуулбар
  4. Өргөдлийн маягт бөглөнө.
 • Ажилгүйдлийн тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

  Бүрдүүлэх материал

  1. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
  2. Нийгмийн даатгалын дэвтрүүд
  3. Ажлаас гарсан тушаал эх хувь /эх хувь байхгүй тохиолдолд нотариат, хуулбар үнэн тамга/
  4. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн тодорхойлолт
  5. Өргөдлийн маягт бөглөх
  6. Банкны нэр дансны дугаар өгөх
 • Сайн дурын даатгалд хамрагдахад бүрдүүлэх материал

  Бүрдүүлэх материал

  1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /байхгүй бол шинээр нээлгэх/
  2. Цээж зураг 1% /4*3 хэмжээтэй/
  3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. Нийгмийн даатгал төлөх сарын орлогоо тодорхойлох
 • Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөхөд бүрдүүлэх материал

  Бүрдүүлэх материал

   Ажилгүй иргэн

  1. Иргэний үнэмлэх
  2. Цээж зураг 1%

   Оюутан

  1. Иргэний үнэмлэх
  2. Цээж зураг
  3. Сургуулийн тодорхойлолт
  4. Оюутны үнэмлэх

  Төрсөн эх

  1. Иргэний үнэмлэх
  2. Цээж зураг
  3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ

  Халамжийн тэтгэвэр авагч

  1. Иргэний үнэмлэх
  2. Цээж зураг
  3. Группын дэвтэр
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.