Тогтоол захирамж

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ДАРГЫН ТУШААЛ А/287

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-10-14 өдрийн 10:00 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж A/726

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-10-01 өдрийн 13:00 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын тушаал А/222

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-08-17 өдрийн 18:54 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж A/565

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-07-20 өдрийн 16:00 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж А/405

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-07-13 өдрийн 19:15 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж А/535

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-07-06 өдрийн 19:02 цагт

Журам шинэчлэн батлах тухай

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-06-15 өдрийн 18:59 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газрын тушаал А/147

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-06-10 өдрийн 19:04 цагт