Тогтоол захирамж

Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-11-26 өдрийн 17:00 цагт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ДАРГЫН ТУШААЛ А/287

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-10-14 өдрийн 10:00 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж A/726

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-10-01 өдрийн 13:00 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын тушаал А/222

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-08-17 өдрийн 18:54 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж A/565

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-07-20 өдрийн 16:00 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж А/405

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-07-13 өдрийн 19:15 цагт

Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж А/535

ТОГТООЛ ЗАХИРАМЖ 2015-07-06 өдрийн 19:02 цагт