Баянгол -ЗДТГ
 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан