Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд улаанбаатар хотын захирагчаас дүүргийн засаг дарга нарт 2019.07.01-ний өдөр 03 тоот "албан даалгавар"-ыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хийсэн уулзалтаар өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах