Шуурхай зөвөлгөөн

2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 5.2. дахь хэсэгт заасан “Сонгууль бэлтгэн явуулахад төрийн төв, орон нутгийн байгууллага, албан тушаалтан хууль тогтоомжийн дагуу туслалцаа үзүүлнэ” гэснийг хэрэгжүүлж ажиллах. /Хороодын  Засаг дарга нар/

14

Дүүргийн Тамгын газар

2

Нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын ажпын эрчмийг сулруулахгүй ажиллах, гэрээний хариуцлагыг шат шатанд өндөржүүлэх, сонгон шалгаруулалт зарлаагүй ажлуудыг 06 дугаар сарын 15-ны дотор бүрэн зарлах. /Худалдан авах ажиллагааны алба/

14

3

Хот тохижилт, цэвэрлэгээний ажлыг өглөөний 6:00 эхлүүлэх асуудлыг судлан танилцуулах. /тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс, “Баянгол шинэ өргөө”ОНӨААТҮГ/

14

4

Баянгол дүүргийн хийж,хэрэгжүүлж буй ажлыг иргэд олон нийтэд сурталчлах, тайлагнах зорилгоор ажиллуулж байгаа pajeхуудсуудыг дэмжин /like,shareхэлбэрээр/ ажиллаж хэвших/ Баянгол дүүргийн Тамгын газрын болон харьяа хэлтэс, ОНӨТҮГ-дын албан хаагчид /

14

5

Элчин сайдын яамдууд, Олон Улсын төлөөлөгчдийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй онцлох арга хэмжээний хамгаалалтанд тавих хяналтыг сайжруулах, гадаадын жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр / Цагдаагийн  1,2 дугаар хэлтэс ,Замын цагдаагийн хэлтэс/

14

6

Дүүргийн хэмжээнд “Толь” арга хэмжээг зохион байгуулан хэрэгжүүлэх /Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс/

14

Шуурхай 2017-06-08 өдөр 10:00 цагт

2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

БАТЛАВ.

 БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙНЗАСАГ

ДАРГЫН ОРЛОГЧ                  Г.НАРАНГЭРЭЛ

 

                                                                                              2017 оны     дүгээр сарын     өдөр

 

2017  ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 

 

Товчагуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

2017 оны 4 дүгээр сарын 10 –ны өдрийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын дутууг холбогдох хэлтэс, албадаар биелэлтийг бүрэн хангуулж, эргэж мэдээлэх /татварын хэлтэс, замын цагдаа,цагдаагийн 1,2 хэлтэс, хороодын ажлын алба, онцгой байдлын хэлтэс”Баянгол шинэ өргөө”ОНӨТҮГ, Хүнс,худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс/Д.Энхцэцэг

14

Дүүргийн Тамгын газар

2

Нийслэлийн Цагдаагийн Газарт Баянгол дүүргийн 23 хороодод ажиллах бүрэлдхүүн  алба хаагчдийн  дутууг нөхөн томилох асуудлаар  албан бичиг хүргүүлэх /Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Х.Мөнхзул/

14

3

Баянгол дүүргийн дотоод аудитын албанаас хүргүүлсэн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ханган хэрэгжүүлэх /Дүүргийн харьяа хэлтэс,албад,байгууллагууд/

14

4

Баянгол дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй бүтээн байгууллатын орчимд оргил ачааллын үед цагдаа гаргаж, зохицуулалт хийх/Замын цагдаагийн хэлтэс/

14


ДҮҮРГИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Шуурхай 2017-05-05 өдөр 20:07 цагт