Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

ТАНИЛЦУУЛГА

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нь нийгмийн хөгжил, нийгмийн хамгаалал, гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл спортын чиглэлээр төрөөс баримталж буй бодлого, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл  ажиллагаа явуулж буй эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг, хөдөлмөр халамжийн байгууллагуудыг арга зүйн зөвлөгөө өгөх, удирдлагаар ханган хамтран ажиллах, хяналт тавих үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дүүргийн иргэдийн нийгмийн аливаа хэрэгцээ шаардлага, тэдний оролцоонд тулгуурлан Нийгмийн хамгааллын цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, УИХ, Засгийн газраас баталсан хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрт нийцүүлэн нийслэл, дүүргийн ИТХ, Засаг даргаас дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чанартай тэгш хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

- Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг ханган ажиллах

- Боловсролын салбарын бодлогын хэрэгжилтийг ханган ажиллах

- Эрүүл мэндийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг ханган ажиллах

- Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр баримтлах салбарын бодлогын хэрэгжилтийг ханган ажиллах Соёл урлаг, биеийн тамир спортын чиглэлээр салбарын бодлогын хэрэгжилтийг хангах