Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтэс

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Д/д

Гүйцэтгэх ажлын байрны нэр

Ажлын байрны чиг үүрэг

1

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Цэцэнчимэг

1. Дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулах хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний богино, дунд, урт хугацааны төлөвлөгөөтэй холбоотой мэдээлэл

2. Улс, нийслэл, дүүргийн төсөвт батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээтэй холбоотой мэдээлэл

3. Гадаад улс орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээтэй холбоотой мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

 

2

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Алтансүх

1. Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл

2. Нийслэл, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл

 

 

 

 

 

3

 

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Зоригт

1. Орон нутгийн хөгжлийн сантай холбоотой мэдээлэл

2. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээтэй холбоотой мэдээлэл

3. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл

4. Гараашийн дахин төлөвлөлттэй холбоотой мэдээлэл

5. Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, чиглэлийн хүрээнд холбогдох төсөл, хөтөлбөртэй холбоотой мэдээлэл

 

 

 

 

4

Индекс, гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

М.Ангарагбаатар

1. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган дахин төлөвлөлт хийж, шинэчлэн барилгажуулах ажлыг зохион байгуулахтай холбоотой мэдээлэл

2. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулж, орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахтай холбоотой мэдээлэл

 

 

 

 

5

Гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Дагиймаа

1.Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн гүйцэтгэлд хийсэн хяналт, шинжилгээ үнэлгээтэй холбоотой мэдээлэл

2. Дээд газраас ирүүлсэн тогтоол, шийдвэр, захирамж, албан даалгаврын хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээтэй холбоотой мэдээлэл

3. Дүүргийн үнэлгээний комисстой холбоотой мэдээлэл