Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн зорилго нь Тамгын газрын нэгжүүдийн үйл ажиллагааг төрийн захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангаж, дүүргийн удирдлагад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан боловсруулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих, байгууллагын ил тод байдлыг хангах, дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах,, байгууллага, иргэдийн санал хүсэлт,, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, барагдуулах, шийдвэрлэлтэд хяналт тавихад оршино.

Хамгийн товчоор Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн зорилго нь Тамгын газрын нэгжүүдийн үйл ажиллагааг төрийн захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангахад оршино. Бусад хариуцах ажлууд нь зорилтууд байж болно.

 

 

 

Хариуцах албан хаагчийн мэдээлэл

 

Үйлчилгээний төрөл

1

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

М.Солонго

Хүүхэд үрчлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хэсгийг ахлан ажиллах

 

 

2

 

Эрх зүйн нийтлэг асуудал хариуцсан ажилтан

Л.Сарангэрэл

 

 

Хорихын чөлөө болон удаан хугацааны уулзалтын хүсэлт уламжлах