©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • ЗОРИЛГО

  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн зорилго нь хүний нөөцийн удирдлага, захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлж, иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээ мэдээлэл түгээх, тэдний оролцоонд тулгуурлан эрэлт хүсэлтийг шийдвэрлэх, засаг даргын тамгын газрын хэвийн ажиллах орчныг бүрдүүлж төрийн захиргааны удирдлагын удирдлагын манлайллыг хангаж засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааг нягт уялдсан, үр нөлөөтэй, тасралтгүй, хэвийн жигд ажиллагаатай төрийн захиргааны байгууллага байлгахад оршино.

  ҮЙЛ АЖИЛЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад, хороодыг төрийн удирдлагаар хангах, дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, хүний нөөцийн удирдлага, шагнал урамшуулал, тамгын газрын гадаад харилцаа, мэдээлэл сурталчилгаа, болон архив албан хэрэг хөтлөлт,  дотоод ажлыг хэвийн явуулах үйл ажиллагааг хангаж, иргэдэд эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх, тэдний эрэлт хүсэлт, санал, гомдол нийгмийн асуудлыг хүлээн авч эрх бүхий байгууллагатай хамтран шийдвэрлэх, дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргийн гаралтыг багасгах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.

  • Үзүүлэх үйлчилгээний чиг үүрэг
   • Дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд гарсан дээд газрын тогтоол шийдвэрээр өгөгдсөн заалтуудыг хяналтанд авч, удирдлагад танилцуулах,  өгсөн  зааврын дагуу холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, хэрэгжилтийг хангуулах;
   • Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээг нэгтгэн холбогдох програмд оруулан, тогтоосон хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт тайлагнах;
   • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээ, байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
   • Хэлтэс нь Тамгын газрын болон хороодын ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах, хороодын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, ажлын цагийн хуваарийг чанд сахиулан хяналт тавьж, ажил үүргээр хангана.
   • Хэлтсийн дарга нараас ажилтнуудын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, ажлын цагийн нягтралыг сайжруулах, ёс зүйтэй, бүтээлч хамт олныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн ажлыг тогтмол зохион байгуулах, шаардлага тавих, үр дүнг тооцож ажиллана.
   • Иргэд байгууллагаас бичгээр ирүүлсэн өргөдлийг smartcity.mn өргөдөл гомдлын нэгдсэн программд бүртгэх, Засаг дарга болон дүүргийн удирдлагуудад танилцуулж, өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу холбогдох мэргэжилтэнд шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэх, өргөдөл, гомдол бүрийн шийдвэрлэлтэд холбогдох журмын дагуу хяналт тавьж ажиллах;
   • Засаг даргын Зөвлөлийн хурал, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэх асуудал болон мэдээлэл хөтөлбөр гаргах, шийдвэрийн төсөл боловсруулж урьдчилан танилцуулж ажиллана.
   • Ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн байдлыг байнга судалж, зайлшгүй шаардлагатай үед нь бодит дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх ажлыг хууль тогтоомж, Тамгын газрын “Дотоод журам”-д заасан үндэслэлийн дагуу шийдвэрлэх ба Дотоод журам зөрчсөн албан тушаалтанд холбогдох арга хэмжээ авч ажиллана.
   • Тамгын газрын болон харьяа байгууллагын ажилтнуудыг шагналд тодорхойлох,, аж ахуйн нэг, иргэдийнтөрийн дээд шагналд тодорхойлсон материалыгхууль тогтоомжийн дагуу судалж, шийдвэрийн төслийг бэлтгэж удирдах албан тушаалтанд танилцуулан холбогдох газарт  нь уламжлах;
   • Иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хөнгөн, шуурхай, чанартай хүргэх ажлыг зохион байгуулах, нэг цэгийн үйлчилгээг сайжруулах арга замыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;
   • Байгууллагын удирдлага, нэгжийн үйл ажиллагааг мэдээллээр ханган, эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх, нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, Авлигын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хууль шүүхийн байгууллагатай холбоотой маргаантай асуудалд Засаг дарга, Тамгын газрыг төлөөлөн оролцох
   • ИТХ, Засаг дарга, Тамгын газрын удирдлага, хэлтсүүдийг дүүргийн гадаад хамтын ажиллагааны бодлого, чиглэлийг тодорхойлж хэрэгжүүлэхэд нь шаардлагатай мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөө, зохицуулалтаар хангах
   • Засаг дарга түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд ойлгуулах, сурталчлах, мэдээлэх ажлыг тухай бүр хийж гүйцэтгэнэ.
   • Дүүргийн хэмжээнд болон Тамгын газраас зохион байгуулж байгаа олон нийтийн арга хэмжээ, Засаг дарга, удирдлагуудын ажлын айлчлал, гадаад дотоод томилолтын мэдээ, сурвалжлага, нэвтрүүлэг бэлтгүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах;
   • Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, бодлого зохицуулалтад хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт гаргах, байгууллагын удирдлага болон харьяа дээд шатны байгууллагад танилцуулах, шийдвэрлүүлэх, байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, баримтжуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

   Салбарын шагнал авахаар хүсэлт гаргаж буй иргэдийн бүрдүүлэх материал:

   • Шагналын анкет /цээж зураг нааж, шивсэн байна. /
   • Ажил байдлын тодорхойлолт
   • Байгууллагын хурлын тэмдэглэл
   • Өмнө нь авч байсан шагналын хуулбар
   • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
   • Байгууллагаас дэмжсэн албан бичиг
   • Байгууллагын татварын баримт
   • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

   Анхаарах зүйл:

   • Дээрх дарааллын дагуу бүрдүүлсэн бичиг баримтаа үдэж наахгүйгээр нүхтэй хавтсанд хийн авчрах.
   • Холбогдох яамны цахим хуудсанд тавигдсан шагналын журмыг уншиж судлах, шаардлага хангасан албан хаагчдаа тодорхойлох.
   • Тухайн салбарын тэмдэглэлт өдрийг тохиолдуулан хүсэлт гаргахдаа 30-45 хоногийн өмнө материалаа ирүүлэх. Шаталсан дарааллаар шагнал авахаар хүсэлт гаргах.

   Монгол улсын төрийн дээд одон, медаль авахаар хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материал:

   • Шагналын анкет /цээж зураг нааж, шивсэн байна. /
   • Ажил байдлын тодорхойлолт / Тэтгэвэрт гарсан тохиолдолд хороон Засаг даргаар батлуулна /
   • Хурлын тэмдэглэл / Тэтгэвэрт гарсан тохиолдолд хорооны Иргэдийн Нийтийн хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол, тэмдэглэл/
   • Өмнө нь авч байсан шагналын хуулбар
   • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   • Байгууллагаас дэмжсэн албан бичиг
   • Бүтээлийн жагсаалт
   • Хувийн байгууллага бол татварын баримт

   Анхаарах зүйл:

   • Дээрх дарааллын дагуу бүрдүүлсэн бичиг баримтаа үдэж наахгүйгээр нүхтэй хавтсанд хийн авчрах.
   • Шагнал хоорондын зай 5 жил байх.
   • Шаталсан дарааллаар шагнал авах. / Салбарын тэргүүн авсан хүн Хөдөлмөрийн хүндэт болон Цэргийн хүндэт медаль авах боломжтой гэх мэт.../

   Холбогдох журам: https://www.legalinfo.mn/annex/details/98?lawid=821

 • 1

  Хэлтсийн дарга

  Б.Мөнгөнхуяг

  70131484

  99855015

  2

  Үр дүнгийн гэрээ, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  Г.Мөнхзаяа

  70130956

  99015607

  3

  Хүний нөөц, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн

  М.Даваасүрэн

  369521

  99927956

  5

  Хороо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  Н.Энх-Оргил

  70120321

  99241975

  6

  Засаг даргын шуурхай ажил хариуцсан туслах

  Д.Нямжаргал

  361618

  99180579

  7

  Нийслэл, дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн болон тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

  Б.Гэрэлмаа

  70130956

  99397579

  8

  Иргэд, байгууллагын өргөдөл, санал, гомдол, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

  Д.Гэрэлээ

  70121609

  99264466

  9

  Нэг цэгийн үйлчилгээ, захиргааны зохион байгуулалт, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн

  Б.Нарангэрэл

  319526

  94911444

  10

  Хороо хариуцсан мэргэжилтэн Н.Амарбясгалан 70130956

  95563344

  11

  Компьютерийн засвар үйлчилгээ, дотоод сүлжээ, хороодын интернет сүлжээ хариуцсан ажилтан

  Г.Энхбат

  70000210

  88044516

  12

  Мэдээллийн технологи, цахим сан хариуцсан ажилтан

  Б.Алтантуяа

  70000210

  99971601

  Архивын тасаг

  13

  Архивын тасгийн дарга

  С.Бадамцэцэг

  70137377

  99943368

  14

  Архивын зааварлагч, арга зүйч 

  Ш.Туяа

  70137377

  91917377

  15

  Бичиг хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн эрхлэгч

  Б.Золзаяа

  70123132

  89996687

  16

  Албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан ажилтан

  П.Оюунгэрэл

  70123132

  99053701

  17

  Дүүргийн архивын эрхлэгч

  Г. Мядагмаа

  70137377

  88068979

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.