©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

  • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, чиглэлийн хүрээнд дүүргийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулах
  • Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг нийслэл болон дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах
  • Улс, нийслэлийн төсөвт суулгуулах хөрөнгө оруулалтын санал, судалгааг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлэх
  • Улс, нийслэл, дүүргийн төсөвт батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн мэдээ, мэдээлэл бэлтгэх, тайлагнах
  • Гадаад улс орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний саналыг холбогох байгууллагуудад хүргүүлэх, хэрэгжилтийн мэдээ, мэдээлэл бэлтгэх, тайлагнах
  • Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг дүүрэгт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, нэгтгэн боловсруулах, дээд шатны байгууллагад тайлагнах
  • Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг дүүрэгт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, нэгтгэн боловсруулах, дээд шатны байгууллагад тайлагнах
  • Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг төлөвлөж, нэгтгэн боловсруулах, ДИТХ-д өргөн мэдүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
  • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг төлөвлөж, нэгтгэн боловсруулах, ДИТХ-д өргөн мэдүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
  • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах
  • Нийслэлийн засаг дарга болон Засгийн газрын гишүүнтэй байгуулсан “Санамж бичиг”-ийн дүүрэгт хамаарах хэсгийн хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
  • Хэлтсийн төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах
  • Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган дахин төлөвлөлт хийж шинэчлэн барилгажуулах ажлыг холбогдох                байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;
  • Иргэдийн оролцоотой гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах жишиг гудамж, жишиг хашаа төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг иргэд оршин суугчдын санал            хүсэлтийн дагуу хэрэгжүүлэх;
  • Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулж, орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;
  • Дулааны алдагдал ихтэй нийтийн зориулалттай угсармал орон сууцны          барилгуудад дулаан техникийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
  • Иргэдийн ажиллаж амьдрах эрүүл аюулгүй, таатай орчинг бүрдүүлэхэд нэн               шаардлагатай шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцоолон ажиллах.
  • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
  • Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төлөвлөх, холбогдох газруудад, санал хүргүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах
  • Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн боловсруулах, дээд шатны байгууллагад тайлагнах
  • Гараашийн дахин төлөвлөлт хийх ажлыг зохион байгуулах
  • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, чиглэлийн хүрээнд холбогдох төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, тайлагнах
  • ЧИГ ҮҮРЭГ
   • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, чиглэлийн хүрээнд дүүргийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулах
   • Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг нийслэл болон дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах
   • Улс, нийслэлийн төсөвт суулгуулах хөрөнгө оруулалтын санал, судалгааг нэгтгэн холбогдох газарт хүргүүлэх
   • Улс, нийслэл, дүүргийн төсөвт батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн мэдээ, мэдээлэл бэлтгэх, тайлагнах
   • Гадаад улс орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний саналыг холбогох байгууллагуудад хүргүүлэх, хэрэгжилтийн мэдээ, мэдээлэл бэлтгэх, тайлагнах
   • Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг дүүрэгт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, нэгтгэн боловсруулах, дээд шатны байгууллагад тайлагнах
   • Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг дүүрэгт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, нэгтгэн боловсруулах, дээд шатны байгууллагад тайлагнах
   • Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг төлөвлөж, нэгтгэн боловсруулах, ДИТХ-д өргөн мэдүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
   • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг төлөвлөж, нэгтгэн боловсруулах, ДИТХ-д өргөн мэдүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
   • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах
   • Нийслэлийн засаг дарга болон Засгийн газрын гишүүнтэй байгуулсан “Санамж бичиг”-ийн дүүрэгт хамаарах хэсгийн хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах
   • Хэлтсийн төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах
   • Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган дахин төлөвлөлт хийж шинэчлэн барилгажуулах ажлыг холбогдох                байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;
   • Иргэдийн оролцоотой гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах жишиг гудамж, жишиг хашаа төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг иргэд оршин суугчдын санал            хүсэлтийн дагуу хэрэгжүүлэх;
   • Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулж, орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;
   • Дулааны алдагдал ихтэй нийтийн зориулалттай угсармал орон сууцны          барилгуудад дулаан техникийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
   • Иргэдийн ажиллаж амьдрах эрүүл аюулгүй, таатай орчинг бүрдүүлэхэд нэн               шаардлагатай шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцоолон ажиллах.
   • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
   • Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төлөвлөх, холбогдох газруудад, санал хүргүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах
   • Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн боловсруулах, дээд шатны байгууллагад тайлагнах
   • Гараашийн дахин төлөвлөлт хийх ажлыг зохион байгуулах
   • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, чиглэлийн хүрээнд холбогдох төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, тайлагнах
 • ОВОГ НЭР

  АЛБАН ТУШААЛ 

  АЖЛЫН УТАС

  УТАСНЫ ДУГААР 

  1

  Б. Лхагвабаатар Хэлтсийн дарга 70123143

  91116572

  2 Ч.Ганхуяг Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 70123143                99061411

  3

  З.Анударь

  Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

  70123143

  99985196

  4

  Л.Отгонцэрэн

  Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

  70123143

  99128055

  5

   

  Индекс, гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

  70123143

   

  6

  Б.Ариундарь

  Гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

  70123143

   80305787

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.