©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • Эрхэм зорилго:

           Дүүргийн хүн амын хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамж, худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, салбарын бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх замаар төрийн үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.

  Хэлтсийн чиг үүрэг:

             Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, авто үйлчилгээ, ахуй үйлчилгээний салбарын төрийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартыг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх.

  Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, авто засвар, үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
  • Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, үйлчилгээний соёл, чанарыг дээшлүүлэх, стандартыг мөрдүүлж хэвшүүлэх, иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд төр засаг дүүргийн бодлогыг хүргэх, зохион байгуулах, хяналт тавих хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, сурталчлах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, мэдээ мэдээллээр хангах, иргэн, аж ахуйн нэгжтэй дүүргийн ЗДТГ-ын гэрээ байгуулж,батламж олгоно.
  • Хүн амын хүнсний нөөц, хангамжийг нэмэгдүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний нөөцийг бүрдүүлэх,төрөөс үзүүлэх үйлчилгээг нэмэгдүүлэх хүн амыг эрүүл хүнсээр хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.
  • Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, бичил бизнес эрхлэгч хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сургалт мэдээллээр хангах, зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох хууль тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
  • Хариуцсан салбарын хүрээнд аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагааг бодлого, арга зүй, зөвлөмж, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллана.
  • Бизнес эрхлэгчдэд зориулж мэдлэг, ур чадвар олгож мэргэшүүлэх сургалт, семинар болон ажил мэргэжлийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулан, тэргүүн туршлагыг сурталчилж нэвтрүүлэх.
  • Дүүргийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хэлтсийн эрхлэх асуудал, үйл ажиллагаатай холбоотой ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг судалж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран шуурхай шийдвэрлэнэ.
  • Монгол Улсын хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, Нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын тогтоол, Засаг даргын захирамж, шийдвэрийн биелэлт, үр дүнг нутаг дэвсгэрийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд сурталчлах, хэрэгжүүлэхэд дүрмээр хүлээсэн үүргийн дагуу үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллана.
  • Холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг удирдлагаас өгсөн чиглэл, удирдамжийн дагуу шалгах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, ажил сайжруулах талаар өмчийн төрөл харгалзахгүйгээр бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж, албан тушаалтанд үүрэг чиглэл өгч, биелэлтэд хяналт тавина.
  • Худалдааны чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

   Хариуцсан мэргэжилтэн Г. Тэмүүжин  Утас:70130954

   Бүрдүүлэх материал:

   • Иргэн бол хүсэлт, цахим үнэмлэхийн хуулбар
   • ААНБ бол албан бланка дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захирлаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар байх/
   • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
   • Хог тээврийн гэрээ /Баянгол-Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/, сүүлийн 6 сар төлсөн баримт
   • Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтсээс/
   • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас 
   • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх, түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
   • Татварын хэлтсээс авсан татварын тодорхойлолт 
   • Батламжны үнэ 10,000 төгрөг  /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
   • Тохижилт, хаягжилтын зураг
   • Орчны 50 метр орчмын зураглал
   • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

   Тохижилтын хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

   • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх
   • Гадна дотно хяналтын камертай байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
   • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
   • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх         

   Нэмэлтээр

   • Тамхины зөвшөөрөл авах бол хорооны Засаг даргаас дэмжсэн албан бичиг авах, хариуцсан мэргэжилтнээр хэмжилт хийлгэх
   • Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж, хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.
  • Хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

   Хариуцсан мэргэжилтэн Б.Бат-Өлзий  Утас:70130954

   Бүрдүүлэх материал:

   • Иргэн бол хүсэлт, цахим үнэмлэхийн хуулбар
   • ААНБ бол албан бланка дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захирлаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар байх/
   • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
   • Хог тээврийн гэрээ /Баянгол-Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/, сүүлийн 6 сар төлбөр төлсөн баримт
   • Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтсээс/
   • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас 
   • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх, түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
   • Татварын хэлтсээс авсан татварын тодорхойлолт
   • Батламжны үнэ 10,000 төгрөг /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
   • Тохижилт, хаягжилтын зураг
   • Орчны 50 метр зураглал
   • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

   Тохижилтын хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

   • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх
   • Гадна дотно хяналтын камертай байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
   • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
   • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

   Нэмэлтээр:

   • Караоке, диско, биллиард  баарны үйлчилгээ эрхлэгчид /Нийслэлийн соёл урлагийн газрын тусгай зөвшөөрөл/
   • Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж, хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.
  • Хүнс, хөдөө аж ахуй, ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

   Хариуцсан мэргэжилтэн О.Баярмаа  Утас:70130954

   Бүрдүүлэх материал:

   • Иргэн бол хүсэлт, цахим үнэмлэхийн хуулбар
   • ААНБ бол албан бланка дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захирлаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар байх/
   • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
   • Хог тээврийн гэрээ /Баянгол-Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/, сүүлийн 6 сар төлбөр төлсөн баримт
   • Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтсээс/
   • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх, түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
   • Татварын хэлтсээс авсан татварын тодорхойлолт
   • Батламжны үнэ 10,000 төгрөг /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
   • Тохижилт, хаягжилтын зураг
   • Орчны 50 метр орчмын зураглал
   • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

   Тохижилтын хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

   • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх
   • Гадна дотно хяналтын камертай байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
   • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
   • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

   Нэмэлтээр:

   • Саун, массажны үйлчилгээ эрхлэгчид Эрүүгийн цагдаагийн газрын Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс тодорхойлолт авсан байх
   • Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхлэгчид Нийслэлийн цагдаагийн газрын тодорхойлолт авсан байх
   • Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж, хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.
  • Авто засвар үйлчилгээний чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

   Хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батбаяр  Утас:70130954

   Бүрдүүлэх материал:

   • Иргэн бол хүсэлт, цахим үнэмлэхийн хуулбар
   • ААНБ бол албан бланка дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захирлаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар байх/
   • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
   • Хог тээврийн гэрээ /Баянгол-Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/, сүүлийн 6 сар төлбөр төлсөн баримт
   • Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтсээс/
   • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх, түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
   • Татварын хэлтсээс авсан татварын тодорхойлолт 
   • Батламжны үнэ 10,000 төгрөг /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
   • Тохижилт, хаягжилтын зураг
   • Орчны 50 метр орчмын зураглал
   • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

   Тохижилтын хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

   • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх
   • Гадна дотно хяналтын камертай байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
   • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
   • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

   Нэмэлтээр:

   • Нийслэлийн тээврийн газрын саналын хуудас авсан байх
   • Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ /Нийслэлийн Байгаль орчны газраас/
   • Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж, хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах.

    

  • Үйлдвэрлэл, инновацийн чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

   Хариуцсан мэргэжилтэн: Л.Даваацэрэн Утас:70130954

   Бүрдүүлэх материал:

   • Иргэн бол хүсэлт, цахим үнэмлэхийн хуулбар
   • ААНБ бол албан бланка дээр хүсэлт бичих /ААНБ-ын томилогдсон захирлаар гарын үсэг зуруулсан байх, томилогдсон захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар байх/
   • ААНБ-ын гэрчилгээний хуулбар /хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/
   • Хог тээврийн гэрээ /Баянгол-Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/, сүүлийн 6 сар төлбөр төлсөн баримт
   • Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтсээс/
   • Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт буюу бүртгэлийн хуудас 
   • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар  /үйлчилгээний зориулалттай, өргөтгөлтэй бол өргөтгөлийн зөвшөөрөл, газрын төлбөрийн акт, Ерөнхий менежерийн тушаал хавсаргасан байх,  түрээсийн гэрээ, барилгын байцаагчийн дүгнэлт/
   • Татварын хэлтсээс авсан татварын тодорхойлолт
   • Батламжны үнэ 10,000 төгрөг /БГД  ЗДТГ  НС  100200555001 төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ/
   • Тохижилт, хаягжилтын зураг
   • Орчны 50 метр орчмын зураглал
   • Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

   Тохижилтын хүрээнд заавал хийгдсэн байх ажлууд:

   • Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн савтай байх
   • Гадна дотно хяналтын камертай байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайн 30-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламж хийгдсэн байх
   • Нийтийн эзэмшлийн талбайд туссан гэрэлтүүлэгтэй байх
   • Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягтай байх
   • Реклам, чимэглэл, хаягийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх

   Нэмэлтээр:

   • Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААНБ нь халаалтыг цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлж, хариуцсан мэргэжилтэн болон хорооны Засаг даргаар баталгаажуулах
 • ОВОГ НЭР

  АЛБАН ТУШААЛ 

  УТАСНЫ ДУГААР 

  1

  Д.Содномдорж

   Хэлтсийн дарга

  99090411

  2 Б.Бат-Өлзий Хоол үйлдвэрлэл, аялал зуулчлал, хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  96602323

  3 Д.Батбаяр Авто засвар үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

  99025552

  4 О.Баярмаа Хүнс, хөдөө аж ахуй, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

  80509090

  5 Л.Даваацэрэн Үйлдвэрлэл, инноваци хариуцсан мэргэжилтэн

  99615214

  6

  Г. Тэмүүжин Худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн 99153422
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.