©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • Баянгол дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс

  Зорилго:

  Иргэнд суурилсан төрийн бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, иргэний эрхийг хангах, төрийн ой санамжийг бүрдүүлэх, бэхжүүлэх, Монгол Улсад мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг бий болгох чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх оюуны өмчийн тогтолцоог улам бүр хөгжүүлж, оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт, оюуны өмчийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах, мөн шинийг санаачлах, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх таатай орчинг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ, хэлэлцээр болон Монгол Улсын хөгжлийн өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нийтлэг жишигт хүргэхэд оршино.

  Үндсэн зорилт

  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэний бүртгэлийн холбогдох хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх, иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагааны нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт явуулах, дүүргүүдийн Бүртгэл мэдээллийн тасгуудыг ажлыг нэгтгэж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, ажлын уялдаа холбоог зохицуулахад оршино. Улсын бүртгэлийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээний менежментийн оновчтой тогтолцоог нэвтрүүлэх замаар иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, улсын бүртгэлийн шат дамжлагыг багасгаж, үйлчилгээний журмыг ойлгомжтой тодорхой болгох, бүртгэлийн баримтыг иргэн бүрээр хувийн хэрэгжүүлэх, үнэн бодитой цахим санг үүсгэх, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн мэдээллийн технологийн ололтыг түлхүү ашиглах зорилт тавин ажиллаж байна.

  Танилцуулга:

  Тус хэлтэс нь Дарга, Хяналтын улсын байцаагч 1, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч, Иргэний бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч 11, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 5, Хорооны улсын бүртгэгч 23, Мэдээллийн технологийн ажилтан, Архивч 3, Бичиг хэргийн эрхлэгч, Нярав нийт 48 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Иргэний хууль, Иргэний бүртгэлийн тухай хууль, эд хөрөнгө өмчлөх эрх түүнтэй холбоотой бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох эрх зүйн акт дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Бид 23 хороонд анхан шатны бүртгэлийн үйлчилгээг төвлөрүүлж иргэдэд түргэн шуурхай, хүртээмжтэй ил тод хүргэн ажиллаж байна. 

  Үйлчилгээ:

  Иргэний бүртгэлийн тасаг нь:

  • Бусад /үрчлэлт, овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөлтийн, гэрлэлт цуцлалтын/ гэрчилгээ дахин олгох
  • Бүртгэл хүчингүй болгох дүгнэлт гаргах
  • Иргэний үнэмлэхний хугацаа /25,45 насны/-г сунгах
  • Төрөлт нөхөн бүртгэх тухай дүгнэлт
  • Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээнд засвар өөрчлөлт хийх
  • Захиргааны хариуцлага ногдуулах
  • Иргэний үнэмлэх олгох /шинээр/
  • Мэдээллийн санд засвар өөрчлөлт оруулах тухай дүгнэлт
  • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилснийг бүртгэх
  • Регистрийн дугаарын өөрчлөлтийн тухай дүгнэлт
  • Төрсний гэрчилгээний дахин олголтыг бүртгэх
  • Төрсний гэрчилгээний засвар өөрчлөлтийн бүртгэл
  • Төрсөн хүүхдийг бүртгэх
  • Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр төрөлт нөхөн бүртгэх
  • Хүүхэд үрчилснийг бүртгэх
  • Шүүхийн шийдвэрээр нас тогтоосон тухай дүгнэлт гаргах
  • Эцэг тогтоосон тухай бүртгэл

  Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг:

  • Албадан дуудлага худалдаагаар эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Арилжих /солих/ гэрээг эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Барьцаа, түрээсийн гэрээ дуусгавар болсныг эрхийн бүртгэлд бүртгэх
  • Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн бүртгэл хийх
  • Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах
  • Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Сервитутын эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Төрөөс үнэгүй өмчлүүлсэн газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх
  • Төрөөс хувьчилсан газар болон орон сууцнаас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэж баталгаажуулах
  • Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийн бүртгэл хийх
  • Узуфруктын эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгох
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийх
  • Үрэгдүүлсэн гэрчилгээг дахин олгох
  • Хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Хувийн сууц өмчлөх эрхийг эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгэх
  • Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Шинээр баригдсан орон сууцыг анх удаа улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Шүүхийн шийдвэрээр эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгэх
  • Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн баримтаас хуулбар олгох
  • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийх
  • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгийн лавлагаа олгох
  • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа олгох
  • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гэмтээсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож нөхөн олгох

  Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

  • Монгол улсын иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтийг хангуулах
  • Хаягийн нэгдсэн цахим санг эрхлэн хөтлөх
  • Иргэн, эд хөрөнгийн болон анхан шатны бүртгэлийн ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж арга зүйн зөвлөгөө өгөх
  • Иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн  мэдээ тайланг нэгтгэн гаргах
  • Иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих
  • Иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн ажилтай холбогдсон шаардлагатай асуудлаар хууль тогтоомж эрхийн акт, гарын авлагыг боловсронгуй болгоход санал дүгнэлт боловсруулж танилцуулах
  • Бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон заавар, зөвлөмжийг боловсруулах иргэн эд хөрөнгийн бүртгэлийн ажилтан нарыг гарын авлага материалаар хангах
  • Бүртгэлийн чиглэлээр иргэдэд сурталчилгаа хийх
  • Иргэд байгууллагын санал хүсэлтийг хүлээн авах шийдвэрлэх, холбогдох байгууллагад уламжлах
  • ШИНЭ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ.

   БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

   • ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭВТРИЙН /ЯГААН ДЭВТЭР/ ЭХ ХУВЬ БОЛОН 3, 15 ДУГААР ХУУДАСНЫ ХУУЛБАР /ГАДААДАД ТӨРСӨН БОЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ АЛБАН ЁСНЫ ОРЧУУЛГЫН ТӨВӨӨР ОРЧУУЛСАН БАЙНА/
   • ТӨРСӨН ТУХАЙ ЭМНЭЛГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
   • ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ЭХ ХУВЬ БОЛОН ХУУЛБАРЫН ХАМТ
   • ГЭРЛЭЛТИЙН БАТАЛГАА /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
   • ЭХ НЬ БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ
   • ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ТӨГРӨГ /ДАНС  ГОЛОМТ БАНК 1165004534/

   ​​​​​​​​​​​​​​ХЭРЭВ ГЭРЛЭЛТЭЭ БАТЛУУЛААГҮЙ ТОХИОЛДОЛД

   • ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭВТРИЙН /ЯГААН ДЭВТЭР/ ЭХ ХУВЬ БОЛОН 3, 15 ДУГААР ХУУДАСНЫ ХУУЛБАР
   • ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ЭХ ХУВЬ БОЛОН ХУУЛБАРЫН ХАМТ
   • ЭХ НЬ БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ
   • ЭЦЭГ, ЭХ ХОЁР ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРЖ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ БӨГЛӨНӨ
   • ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ - 2500₮

   НӨХӨН БҮРТГЭЛ

   • ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДЭВТРИЙН /ЯГААН ДЭВТЭР/ ЭХ ХУВЬ БОЛОН 3, 15 ДУГААР ХУУДАСНЫ ХУУЛБАР /ГАДААДАД ТӨРСӨН БОЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ АЛБАН ЁСНЫ ОРЧУУЛГЫН ТӨВӨӨР ОРЧУУЛСАН БАЙНА/
   • ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ЭХ ХУВЬ БОЛОН ХУУЛБАРЫН ХАМТ
   • ГЭРЛЭЛТИЙН БАТАЛГАА /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
   • МОНГОЛ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭЛГҮЙ ТУХАЙ ЛАВЛАГАА
   • ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ТӨГРӨГ /ДАНС  ГОЛОМТ БАНК 1165004534/
   •  ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ
  • ХҮҮХЭД ҮРЧЛЭН АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

   Бүрдүүлэх материал 

   1. ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ
   2. ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС /

   ҮРЧЛҮҮЛЖ БАЙГАА ТАЛААС:

   1. ҮРЧЛҮҮЛЖ БАЙГАА ЭЦЭГ, ЭХИЙН ТУС ТУСДАА ГАРААР БИЧСЭН ӨРГӨДӨЛ /ХОРООГООР ЦОХУУЛЖ НОТАРИАТААР БАТЛУУЛНА. /ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН ОВОГ НЭР, РЕГИСТРИЙН ДУГААР, ОРШИН СУУГАА ХАЯГ ЗААВАЛ БИЧИГДСЭН БАЙНА/

   ҮРЧЛЭН АВЧ БАЙГАА ТАЛААС:

   1. ҮРЧЛЭН АВЧ БАЙГАА ЭЦЭГ, ЭХИЙН ТУС ТУСДАА ГАРААР БИЧСЭН ӨРГӨДӨЛ /ХОРООГООР ЦОХУУЛЖ НОТАРИАТААР БАТЛУУЛНА. /ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН ОВОГ НЭР, РЕГИСТРИЙН ДУГААР, ОРШИН СУУГАА ХАЯГ ЗААВАЛ БИЧИГДСЭН БАЙНА/6-ООС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ӨРГӨДӨЛ
   2. ЦАЛИНГИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
   3. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ /ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨС/
   4. ГЭРЛЭЛТИЙН БАТАЛГАА /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
   5. ҮРЧЛҮҮЛЭГЧ БОЛОН ҮРЧЛЭН АВАГЧ ТАЛУУД ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.
   6. ЦЕГ-ААС ЯЛ ШИЙТГЭЛ ЭДЭЛЖ БАЙСАН ЭСЭХ ЛАВЛАГАА /ДҮҮРГЭЭС АЛБАН ТООТООР ЯВНА/
   7. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
  • 18-ААС ДЭЭШ НАСНЫ ИРГЭДИЙН УРГИЙН ОВОГ, ЭЦГИЙН НЭР, НЭР СОЛИХОД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ.

   БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

   1. ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ, ЛАВЛАГААНЫ ХАМТ /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС авч сүлжээнд оруулах /
   2. БАНКНЫ ӨР БАРАГДУУЛАХ АЛБАНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ /НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГАЗАР-С/
   3. ӨРГӨДӨЛ /ҮНДЭСЛЭЛ, ШАЛТГААНАА ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БИЧЭЭД/ ХОРООГООР ЦОХУУЛАХ
   4. ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
   5. ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН АЛБАНААС ТОДОРХОЙЛОЛТ
   6. ЦЕГ-ААС ТОДОРОЙЛОЛТ /ДҮҮРГЭЭС АЛБАН ТООТООР ЯВНА/
   7. ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ, ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ОВОГ, ЭЦГИЙН НЭР, НЭР ЗӨРӨӨТЭЙ БИЧИГ БАРИМТЫГ НОТЛОХ 3 БИЧИГ БАРИМТЫН ХУУЛБАР, БУСАД ЗӨВ БИЧИГ БАРИМТ ГЭХ МЭТ
   8. ГЭРЛЭСЭН БОЛ ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
   9. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД

   ХУУЧИН ЭЦЭГ ТОГТООЛТ

   1. ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ, ЛАВЛАГААНЫ ХАМТ /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС /ХУУЛБАР /
   2. ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ /ХУУЛБАРЫН ХАМТ /
   3. ҮНДЭСЛЭЛ ШАЛТГААНЫГ БИЧСЭН, ХОРООГООР ТОДОРХОЙЛУУЛСАН, ЭЦЭГ ЭХИЙН   ТУС ТУСДАА БИЧСЭН ӨРГӨДӨЛ, ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХАМТ НОТАРИАТААР БАТЛУУЛСАН БАЙХ
   4. 7-ООС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН БИЧГЭЭР ГАРГАСАН ЗӨВШӨӨРӨЛ
   5. ЭЦЭГ ЭХИЙН ГЭР БҮЛИЙН БАТАЛГАА, ХУУЛБАРЫН ХАМТ
   6. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
  • 18-Н НАС ХҮРЭЭГҮЙ ИРГЭНИЙ УРГИЙН ОВОГ, ЭЦГИЙН НЭР, НЭР СОЛИХ, ЗАСВАР ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙЛГЭХ /ҮСЭГ ЗАСАХ/-Д БҮРТҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

   БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

   1. ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ ЛАВЛАГААНЫ ХАМТ /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС/
   2. ЭЦЭГ ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
   3. 6-ООС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН БИЧГЭЭР ГАРГАСАН ЗӨВШӨӨРӨЛ
   4. ЭЦЭГ ЭХИЙН ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР
   5. ҮНДЭСЛЭЛ ШАЛТГААНЫГ БИЧСЭН, ХОРООГООР ТОДОРХОЙЛУУЛСАН ЭЦЭГ ЭХИЙН ТУС ТУСДАА ГАРААР БИЧСЭН ӨРГӨДӨЛ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХАМТ НОТАРИАТААР БАТЛУУЛСАН БАЙХ.
   6. 14-ООС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХЭД ЦЕГ-ИЙН ТОДОРОЙЛОЛТ /ДҮҮРГЭЭС АЛБАН БИЧГЭЭР ЯВНА/
   7. 16-ААС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮҮХЭД ӨР БАРАГДУУЛАХ АЛБАНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ /НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГАЗАР-С/
   8. 16-ААС ДЭЭШ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН АЛБАНААС ТОДОРХОЙЛОЛТ
   9. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
  • ГЭРЛЭЛТ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

    Бүрдүүлэх материал 

   1. УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС “ГЭРЛЭЛТ БҮРТГЭЛГҮЙ” ТУХАЙ ЛАВЛАГАА.  ЖИЧ: 1988 ОНООС ХОЙШ ТӨРСӨН БОЛ ТҮЦ МАШИНААС ЛАВЛАГАА АВЧ БОЛНО.
   2. ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭГДЛЭЭС /БГД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 7-Р ТӨВ/ “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МАГАДЛАГАА” АВАХ. ҮҮНД:
   • СЭТГЭЦ МЭДРЭЛ
   • СҮРЬЕЭ
   • ДОХ
   • БЗДХӨ ЗЭРЭГ 4 ТӨРЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
   1. ГЭРЛЭГСДИЙН ТАЛААС ТУС БҮР НЭГ ГЭРЧ.
   2. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР.

   ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

   1. БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДЭЛ, ТАМГА ТЭМДЭГ БҮРЭН БАЙХ.
   2. ГЭРЛЭГСЭД ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРЭХ.
   3. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
  • ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

   Бүрдүүлэх материал 

   НЭГ. ХЭРЭВ ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСАН БОЛ

   1. ЭХНЭР НӨХРИЙН ХАМТРАН ГАРГАСАН ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ ХҮСЭЛТ
   2. ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСАН ГЭРЧИЛГЭЭ /ЭСХҮЛ ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛАЛТЫН БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС/
   3. ГЭРЛЭЛТ БҮРТГЭЛГҮЙ ТУХАЙ ЛАВЛАГАА /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС/
   4. ИРГЭНИЙ БИЧИГ БАРИМТЫН ХУУЛБАР

   ЖИЧ: ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ХИЙЛГЭХДЭЭ ЭХНЭР НӨХӨР ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.

   1. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД

   ХОЁР. ШҮҮХИЙН ЖУРМААР ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСАН БОЛ

   1. ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСНЫГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦСОН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР /МӨН НАС БАРСАНД ТООЦСОН, СУРАГГҮЙ АЛГА БОЛСОНД ТООЦСОНЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСОН ТУХАЙ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР/
   2. ЭХНЭР НӨХРИЙН ХАМТРАН ГАРГАСАН ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ
   3. ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСАН ГЭРЧИЛГЭЭ
   4. ГЭРЛЭЛТ БҮРТГЭЛГҮЙ ТУХАЙ ЛАВЛАГАА /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС ЛАВЛАГАА/
   5. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР

   ЖИЧ: ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ХИЙЛГЭХДЭЭ ЭХНЭР НӨХӨР ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.

   1. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500₮
  • ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

   Бүрдүүлэх материал 

   НЭГ. ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛАХ

   ДУНДААС ТӨРСӨН БОЛОН ҮРЧИЛЖ АВСАН 0-18 НАСНЫ ХҮҮХЭДГҮЙ, ЭД ХӨРӨНГИЙН МАРГААНГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ЦУЦАЛНА.

   1. ГЭР БҮЛ ЦУЦЛАХ ТУХАЙ ӨРГӨДЛӨӨ ТУС ТУСДАА БИЧИЖ НОТАРИАТААР БАТАЛГААЖУУЛАХ
   2. “ДУНДААСАА 0-18 НАСНЫ ХҮҮХЭДГҮЙ ТУХАЙ” ТУС ТУСЫН ОРШИН СУУГАА ХОРООНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ
   3. ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЭХ ХУВЬ ЭСВЭЛ ГЭРЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС/ ЖИЧ: ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЛЖ БУЙ ИРГЭД БИЕЧЛЭН БАЙЛЦАНА.
   4. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД

   ХОЁР. ШҮҮХИЙН ЖУРМААР ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСНЫГ БҮРТГЭХ

   1. ГЭРЛЭЛТ ЦУЦАЛСАН ТУХАЙ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУУЛБАР
   2. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР
   3. ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛАЛТ БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ
   4. ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЭХ ХУВЬ ЭСВЭЛ ГЭРЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА /УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС/
   5. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
  • ГЭРЛЭЛТИЙН НӨХӨН БҮРТГЭЛ

   БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

   1. УБЕГ-Н ИРГЭНИЙ БАРИМТЫН АРХИВААС “ГЭРЛЭЛТ БҮРТГЭЛИЙН  ОЛДООГҮЙ” ТУХАЙ ЛАВЛАГАА.
   2. ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ДҮГНЭЛТ
   3. ГЭРЛЭЛТИЙН БАТАЛГАА МӨН ГЭРЛЭСЭН ЭСЭХ НОТЛОХ БАРИМТ
   4. ГЭРЛЭГСЭД ӨӨРСДИЙН БИЕЭР ИРЭХ
   5. ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ – 2500 ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД
  • 16 НАС ХҮРЭЭД ИРГЭНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

   Бүрдүүлэх материал 

   1. ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ /ХУУЛБАРЫН ХАМТ/
   2. ЭЦЭГ, ЭХИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР
   3. ТӨЛБӨР ТУШААСАН БАРИМТ

   ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ҮНЭ – 15000₮

   ГОЛОМТ БАНК, НУБГ 1165004534

   ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ҮНЭ – 3300₮

   УЛААНБААТАР БАНК, БГД ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС 2602035640

   БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭН ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.

   ДАХИН ОЛГОЛТ

   1. МӨНГӨ ТУШААСАН БАРИМТ

   ГОЛОМТ БАНКНЫ – 1165004534 ТООТ ДАНСАНД 15000₮

   УБ БАНКНЫ – 2602035640 ТООТ ДАНСАНД 3300₮

   1. ТОРГУУЛИЙН ДАНСАНД МӨНГӨ ТУШААСАН БАРИМТ /ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХИЙН ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН БОЛОН ХҮЧИНТЭЙ БАЙДЛАА АЛДСАН ХАЯЖ ҮРЭГДҮҮЛСЭН БОЛ ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧААР ТОРГУУЛИА ШИЙДҮҮЛНЭ/ УБ БАНКНЫ 2611009483 ДАНСАНД.

   БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭН ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.

  • 25, 45 НАСНЫ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХНИЙ СУНГАЛТ

    Бүрдүүлэх материал 

   1. ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ
   2. МӨНГӨ ТУШААСАН БАРИМТ

   ГОЛОМТ БАНКНЫ - 1165004534 ТООТ ДАНСАНД – 15000₮

   УБ БАНКНЫ – 2602035640 ТООТ ДАНСАНД – 3300₮

   1. ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН БОЛ ТОРГУУЛИЙН БАРИМТ /ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХИЙН ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН БОЛОН ХҮЧИНТЭЙ БАЙДЛАА АЛДСАН, ХАЯЖ ҮРЭГДҮҮЛСЭН БОЛ ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧААР ТОРГУУЛИА ШИЙДҮҮЛНЭ./

               УБ БАНКНЫ 2611009483

  • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХАЯГ, СОЛИУЛАХАД

    Бүрдүүлэх материал 

   • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ҮНЭ – 15000₮
   • ГОЛОМТ БАНК, НУБГ 1165004534
   • ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ҮНЭ – 3300₮
   • УЛААНБААТАР БАНК, БГД ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС 2602035640
   • БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭН ӨӨРИЙН БИЕЭР ИРНЭ.
  • Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүртдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

    Бүрдүүлэх материал 

   1. Бүртгүүлэхийн хүссэн өргөдөл /өргөдөлд тухайн газрын хаяг, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүн хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж гарын үсгээ зурсан байна/
   2. Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр /эх хувь/
   3. Хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар
   4. Кадастрын зураг /эх хувь/
   5. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   6. Үйлчилгээний хураамж /үнэ төлбөргүй/
   7. Мэдүүлэг бөглөнө.
   8. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээн авах цонхонд хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 хоногт бүртгэнэ.

  • Хашаа байшин, хувийн сууц өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

    Бүрдүүлэх материал 

   1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /өргөдөлд хэдэн онд хэн барьж, бий болгосон, одоо хэдэн хүний хамтын өмч болох, эд хөрөнгийн хаяг, байршил, хэмжээ, үнийг өмчлөгч өөрөө тодорхой бичиж, гарын үсгээ зурсан байна/
   2. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, эсхүл газар өмчлүүлэх шийдвэр, хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар
   3. Кадастрын зураг /эх хувь, эсхүл хуулбар/
   4. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   5. Хашаа байшин, хувийн сууцыг 4 талаас нь бүтэн харагдуулж авсан фото зураг /а4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, нэг хашаанд 2 ба түүнээс дээш байшинтай бол нэг зурагт бүгдийг нь багтааж авах/
   6. Хашаа байшин, хувийн сууцны план зураг
   7. Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцох
   8. Мэдүүлэг бөглөнө.
   9. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 хоногт бүртгэнэ.

  • Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

     Бүрдүүлэх материал 

   1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл / тухайн орон сууцны хаяг, талбайн хэмжээ, үнэ, хэдэн хүний өмч болох талаар тодорхой бичиж, гарын үсэг зурсан байна/
   2. Өмчлөгч, хамтран өмчлөгч нарын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   3. Орон сууц хувьчлах товчооноос олгосон орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
   4. Үйлчилгээний хураамж-5000 төгрөг, яаралтай бол 10000 төгрөг
   5. Мэдүүлэг бөглөнө.
   6. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 хоногт бүртгэнэ

  • Бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

   Бүрдүүлэх материал 

   Хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх баримт бичиг:

    1. Бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг /эх хувь/.
    2. Эд хөрөнгийн тухай танилцуулга /эд хөрөнгийн байршлын хаяг, хэмжээ, зориулалт, хэдэн хүний өмч болох, өмчлөгчийн тодорхойлсон үнэ, тухайн үл хөдлөх хөрөнгө хэдэн өрөө, тасалгаатай, хэзээ их засвар хийсэн, хэдэн давхарт гэх мэт/.
    3. Эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэйг нотолсон баримт бичиг /өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, эрх бүхий байгууллагын тогтоол шийдвэр, гэрээ, хөрөнгө оруулсныг нотлох бичиг баримтууд, барилга хүлээлцсэн акт, барилгыг ашиглалтанд хүлээн авсан улсын комиссын акт, байцаагчийн дүгнэлт гэх мэт/.
    4. Газрын гэрчилгээ, гэрээний хуулбар.
    5. Кадастрын зураг /эх хувь/.
    6. Эд хөрөнгийн дөрвөн талаас нь бүтэн харуулсан гэрэл зураг.
    7. Барилгын давхруудын план зураг.
    8. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар.
    9. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм, үүсгэн байгуулах гэрээний хуулбар.
    10. Шинээр баригдсан болон дуусаагүй барилга байгууламжийн албан ёсны хаягийг нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын барилга, хот байгуулалт төлөвлөлтийн газраас авсан байна.
    11. Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцож тушаасан баримт.
    12. Мэдүүлэг бөглөнө.
      

   Иргэн та дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

   1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл /үл хөдлөх хөрөнгийн байршил, хэмжээ, зориулалт, хэдэн хүний өмч болох өмчлөгчийн тодорхойлсон үнэ, тухайн үл хөдлөх хөрөнгө хэдэн өрөө, тасалгаатай, хэзээ их засвар хийсэн гэх мэтийг бичиж гарын үсгээ зурсан байна/
   2. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   3. Эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэйг нотолсон баримт бичиг/өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, эрх бүхий байгууллагын тогтоол, шийдвэр, хөрөнгө оруулсныг нотлох бичиг баримтууд, барилга хүлээлцсэн акт, барилгыг ашиглалтанд хүлээн авсан улсын комиссын акт, байцаагчийн дүгнэлт гэх мэт/
   4. Газрын гэрчилгээ, гэрээний хуулбар
   5. Кадастрын зураг /эх хувь/
   6. Эд хөрөнгийн дөрвөн талаас нь бүтэн харуулсан фото зураг /эх хувь/
   7. Барилгын давхруудын план зураг
   8. Шинээр баригдсан барилга, байгууламж, дуусаагүй барилга байгууламжийн албан ёсны хаягийг нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын барилга, хот байгуулалт төлөвлөлтийн газраас авсан байна.
   9. Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцож тушаасан баримт
   10. Мэдүүлэг бөглөнө.
   11. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 хоногт бүртгэнэ.

  • Худалдах-Худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

    Бүрдүүлэх материал 

   1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   2. Худалдах - худалдан авах гэрээ / нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
   3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
   4. Тухайн дүүргийн татварын хэлтэст орлогын албан татвар /2 хувиар/ төлсөн баримт /эх хувь/ үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг мэдүүлэг бөглөнө.
   5. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

  • Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд

     Бүрдүүлэх материал 

   1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   2. Бэлэглэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
   3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
   4. Үйлчилгээний хураамж:-20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг
   5. Мэдүүлэг бөглөнө.
   6. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээн авах цонхонд хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ.

  • Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

   Бүрдүүлэх материал

   1. Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрмийн хуулбар/
   2.  Арилжих гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
   3. Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнүүд /эх хувь/
   4. Үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг
   5. Мэдүүлэг бөглөнө.
   6. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт  бүртгэнэ.

  • Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

    Бүрдүүлэх материал

   1. Зээлийн болон барьцааны гэрээ /гэрээнд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
   2. Нотариатаар гэрчлэгдээгүй гэрээний хувьд иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй хүний төрсний гэрчилгээний хуулбар
   3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
   4. Зээлдүүлэгчийн албан ёсны бичиг баримт, зөвшөөрөл, биеийн байцаалтын хуулбар
   5. Үйлчилгээний хураамж: 0.05% , яаралтай бол 0.1%
   6. эд хөрөнгийн барьцааны эрхийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт орсныг бүртгэхэд 5000 төгрөг
   7. Барьцаалбар үйлдсэн бол хавсаргах /үйлчилгээний хураамж 3000 төгрөг/
   8. Мэдүүлэг бөглөнө.
   9. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ.

  • Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

   Бүрдүүлэх материал

   1. Өв залгамжлагч, хамтран өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   2. Хууль ёсоор өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ, эсхүл гэрээслэл /нотариатаас олгоно/
   3. эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
   4. Үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг
   5. Мэдүүлэг бөглөнө.
   6. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

  • Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдсөнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

    Бүрдүүлэх материал

   1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
   2. Шүүхийн шийдвэр
   3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийгдсэн бол холбогдох баримт бичиг
   4. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   5. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
   6. Үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг
   7. Мэдүүлэг бөглөнө.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ.

  • Албадан дуудлага худалдаагаар эд хөрөнгө өмчлөх эрх шилжсэнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

    Бүрдүүлэх материал

   1. Албадан дуудлага худалдааны худалдах худалдан авах гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
   2. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
   3. Худалдан авсан өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   4. Эд хөрөнгийн үнийг бүрэн төлсөн тухай баримт
   5. Шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа дуусгавар болсон тухай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын шийдвэр, албан бичиг /эх хувь/
   6. Үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг, яаралтай бол 40000 төгрөг
   7. Мэдүүлэг бөглөнө.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ

  • Эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг/санхүүгийн түрээсийн гэрээ/ эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

     Бүрдүүлэх материал

   1. Түрээсийн гэрээ / нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
   2. Түрээслэгч этгээдийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, лиценз, иргэний үнэмлэхний хуулбар
   3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ
   4. Үйлчилгээний хураамж: 10000 төгрөг, яаралтай бол 20000 төгрөг
   5. Мэдүүлэг бөглөнө.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ.

  • Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

   Бүрдүүлэх материал

   1. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   2. Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх, хасагдах хэлцэл/нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
   3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
   4. Үйлчилгээний хураамж: 8000 төгрөг, яаралтай бол 16000 төгрөг
   5. Мэдүүлэг бөглөнө.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ.

  • Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт, залруулга хийхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

    Бүрдүүлэх материал

   1. Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт залруулга хийх, эд хөрөнгийн хаяг, хэмжээ өөрчлөгдөх, эд хөрөнгийг салгах, нэгтгэхийг хүссэн өргөдөл
   2. Эрхийн улсын бүртгэлд зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийхийн өмнө түүний улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь шууд хөндөгдөж болох иргэн, хуулийн этгээд буюу төрийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийг хуульд зааснаар авсан байна.
   3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
   4. Үйлчилгээний хураамж: 8000 төгрөг, яаралтай бол 16000 төгрөг/
   5. Мэдүүлэг бөглөнө.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ.

  • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үрэгдүүлсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож, нөхөн олгоход бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

     Бүрдүүлэх материал

   1. Гэрчилгээ дахин авах тухай өргөдөл /хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна/
   2. Гэрчилгээ үрэгдүүлсэн тухай өдөр тутмын хэвлэлээр зарлуулсан тухай баримт /эх хувь/
   3. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   4. Үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг /яаралтай үйлчилгээ байхгүй/
   5. Мэдүүлэг бөглөнө.
   6. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Гэрчилгээг хаясан үрэгдүүлсэн тохиолдолд улсын ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрээр Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шинээр бичиж олгоно.

  • Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гэмтээсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож, нөхөн олгоход бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

   Бүрдүүлэх материал

   1. Гэрчилгээ дахин олгох тухай өргөдөл
   2. Гэмтээсэн гэрчилгээ /эх хувь /
   3. Өмчлөгчдын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
   4. Үйлчилгээний хураамж: 20000 төгрөг /яаралтай үйлчилгээ байхгүй/
   5. Мэдүүлэг бөглөнө.
   6. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 3 хоногт бүртгэнэ.

  • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

    Бүрдүүлэх материал

   1. Лавлагаа авагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
   2. Өргөдөл /дэлгэрэнгүй эсвэл хураангуй лавлагаа авах талаараа тодорхой бичнэ/
   3. Үйлчилгээний хураамж
   • Дэлгэрэнгүй лавлагаа 5000 төгрөг, яаралтай бол 10000 төгрөг.
   • Хураангуй лавлагаа 1000 төгрөг, яаралтай бол 2000 төгрөг.
   • Хуулбар хийлгэхэд 1 хуудас нь – 500 төгрөг /яаралтай байхгүй/
   1. Мэдүүлэг бөглөнө.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ.

  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

     Бүрдүүлэх материал

   1. Газрын тухай хуулийн 34.1-д заасан газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
   2. Газар өмчлөгчтэй байгуулсан газар эзэмших, ашиглах гэрээний хуулбар
   3. Төрийн өмчийн газрыг эзэмших, ашиглах тохиолдолд эзэмшүүлэх, ашиглуулахаар олгосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
   4. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
   5. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 29.1-д заасан зөвшөөрөл /эх хувь/
   6. Газар эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
   7. Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрэм, захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   8. Үйлчилгээний хураамж: 10000 төгрөг , яаралтай бол 20000 төгрөг
   9. Мэдүүлэг бөглөнө.
   10. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ.

  • Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

   Бүрдүүлэх материал

   1. Газар өмчлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
   2. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
   3. Барилга байгууламж барих эрх олж авсан этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, түүнийг төлөөлөх  этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
   4. Барилга байгууламж барих эрхийн гэрээ, холбогдох баримт
   5. Үйлчилгээний хураамж : 10000 төгрөг, яаралтай бол 20000 төгрөг
   6. Мэдүүлэг бөглөнө.
   7. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ.

  • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

   Өв залгамжлагч, худалдан авагчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийж болно.

   1. Урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэх хүсэлтийг өмчлөгч, худалдан авагч эрхийн улсын бүртгэлийн албанд хамтран гаргах ба хүсэлтэд худалдан авагч болон өмчлөгчийн хооронд байгуулсан гэрээг нотариатаар гэрчлүүлж хавсаргана.
   2. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
   3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
   4. Үйлчилгээний хураамж : 5000 төгрөг, яаралтай бол 10000 төгрөг
   5. Мэдүүлэг бөглөнө.
   6. Эрхийн улсын бүртгэлийн тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгоход үнэ төлбөргүй.
   7. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.

   Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт бүртгэнэ.

  • Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрээг дуусгавар болгох, цуцлахад бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:

    Бүрдүүлэх материал

   1. Гэрээ дуусгавар болсон тухай албан бичиг, тодорхойлолт /банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо гэх мэт/. Албан бичигт эд хөрөнгийн хаяг, улсын бүртгэлийн дугаар, гэрээний огноо, дугаар зэргийг тодорхой, зөв бичсэн байна
   2. Хэрэв иргэдийн хооронд байгуулсан гэрээ дуусгавар болж байгаа бол гэрээ дуусгавар болсон тухай тодорхойлолт хийж баталгаажуулсан байна. Үйлчилгээний хураамж – Үнэ төлбөргүй
   3. Мэдүүлэг бөглөнө.
   4. Мэдүүлэг дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
 • Баянгол дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс:

    Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Гар утас
  1 Ч. Мандалмаа Хэлтсийн дарга  75759497 99039855
  2 Ө. Налжирмаа Хяналтын улсын байцаагч 11-360705 96076191
  3 Б.Шүрэнцэцэг Нярав 70120416 89804769 99804769
  4 Э.Энхмандах Архивч,мэдээлэл, технологийн ажилтан  11-360063 88998490 94079799
  5 П.Отгондулам Архивч 11-360705 98119957
  6 М.Одгэрэл

  Архивч

  11-360705 99944788

  Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг:

    Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Гар утас
  1 Ө.Өлзийбаасан Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч 7012-3217 99111841
  2 Д.Бямбацогт ЭХЭУБ 11360705 9908-7744
  3 Г.Содгэрэл ЭХЭУБ 11360705 9984-6456
  4 Л.Оюунчимэг ЭХЭУБ 11360705 9666-4788
  5 Ч.Гандолгор ЭХЭУБ 11360705 9924-6116 
  6 Ж.Үүрийнтуяа ЭХЭУБ 11360705 9999-1808
  7 С.Оюунболд ЭХЭУБ 11360705 9911-6595
  8 О.Гэрэлцэцэг ЭХЭУБ 11360705 9191-7623
  9 Мөнхтогтох  ЭХЭУБ 11360705 9007-0402
  10 Б.Оюунсүрэн ЭХЭУБ 11360705 9997-6473

  Иргэний бүртгэлийн хэлтэс:

    Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Гар утас
  1 Ө.Манжил Иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч 77201890 92098988
  2 Н. Байгаль Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч /ИБУБ/ 7012-0416 99085809
  3 М. Баттогтох ИБУБ 11360063 88112957
  4 Г. Ган-Утас ИБУБ 11360063 99149090 
  5 Э.Батзориг ИБУБ 11360063 91057234 
  6 Х.Энхзул 1 дүгээр хорооны улсын бүртгэгч /ХУБ/ 21245278 90870033
  7 Н.Долгормаа 2 дугаар ХУБ 21245279 99163493
  8 Р.Баянжаргал 3 дугаар ХУБ 21245280 99009670
  9 С.Ундрах 4 дүгээр ХУБ 21245281 99029489
  10 Ү.Загарзүсэм 5 дугаар ХУБ 7018-6890 99888418
  11 Б. Уранзаяа 6 дугаар ХУБ 7018-7358 99182740
  12 Д. Тэгшжаргал 7 дугаар ХУБ 7012-2858 89008611
  13 Б.Баясгалан 8 дугаар ХУБ 7012-2985 99069871
  14 Б.Болортуяа 9 дүгээр ХУБ 7012-2144 99122740
  15 С.Болормаа 10 дугаар ХУБ 7012-2157 89189955
  16 Г. Зул 11 дүгээр ХУБ 7012-2259 99068058
  17 Л.Отгонжаргал 12 дугаар ХУБ 7012-2559 9642-7474
  18 Ц.Дэлгэрхишиг 13 дугаар ХУБ 7012-0048 9994-5846
  19 Ш.Даваацэцэг 14 дүгээр ХУБ 7012-0181 91190933
  20 Т. Дэлгэрмаа 15 дугаар ХУБ 7012-7167 88065598
  21 Б. Шүрэнцэцэг 16 дугаар ХУБ 7012-2809 99088612 
  22 Ц. Оюундалай 17 дугаар ХУБ 7012-5781 99082096
  23 Г. Цэвээнсүрэн 18 дугаар ХУБ 7012-0623 9414-1619
  24 А. Энхсаруул 19 дүгээр ХУБ 7012-0923 99156276
  25 Т. Энхбаяр 21 дугаар ХУБ 7018-1198 88013377
  26 А.Хонгорзул 22 дугаар ХУБ 9644-0147 9918-9095
  27 Л.Өнөрсаруул 23 дугаар ХУБ 7014-2101 8905-0959 9403-9335
  28 Э. Долгормаа 24 дугаар ХУБ 99121231 99121231
  29 П. Отгондулам 25 дугаар ХУБ 89090113 89090113
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.