©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Газрын алба

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 •      Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А626, А/635 дугаар захирамжаар нийслэлийн Өмчийн харилцааны бүтэцээс нийслэлийн Газрын албаны бүтэцийг салгаж бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс Баянгол дүүргийн газрын алба дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

        Албаны дарга, санхүү бүртгэлийн мэргэжилтэн ,архив бичиг хэргийн ажилтан, газар зохион байгуулагч 4, өмчлөлийн мэргэжилтэн 1, бүртгэлийн мэргэжилтэн 1, төлбөрийн байцаагч 2, жолооч, үйлчлэгч, сахиул гэсэн нийт 14 албан хаагчдын бүтэц орон тоотой ажиллаж байна. 2016 оны 11 дүгээр сараас дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын өргөтгөлийн шинэ барилгын 3 давхарт  байрлаж байна. 

  Дүүргийн Газрын алба:

  Нийслэл, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор батласан “Нийслэл, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн Газрын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, албаны ажилтнуудын ажлын уялдаа холбоог идэвхжүүлэх, хууль тогтоомж, дүрэм журмыг иргэдэд сурталчилах, газрын маргаан илэрсэн зөрчлийг арилгах зорилготой.

  Албаны хүрэх түвшин

  Газар ашиглах, эзэмших, өмчлөх иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг Монгол Улсын өргөдөл, гомдол шийдэх тухай болон бусад хуульд заасан үндэслэл, шаардлагыг ханган шийддэг зөрчилгүй жишиг албаны түвшинд хүрнэ. 

  Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:

  · Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний төсөлд санал өгөх, Дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах, шийдвэрлүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайланг зохих журмын дагуу бэлтгэн нийслэлийн Газрын алба болон Засаг даргад тайлагнах,

  · Газрын харилцааны хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд, дүүргийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөг үндэслэн иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

  · Газрын зөрчлийг таслан зогсоох, хянан шийдвэрлэх, хуулийн дагуу газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах,

  · Ажил үйлчилгээг сайжруулах, ажилтан албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, газрын менежментийг боловсронгуй болгоход чиглэсэн судалгаа хийх, санал боловсруулах, тайлагнах,

  · Газар эзэмшигч, ашиглагчдын гэрээг дүгнэх, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг илрүүлэх, арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах,

  · Дүүргийн газрын нэгдмэл сангийн тайланг зохих хугацаанд гаргах, нийслэлийн Газрын албанд ирүүлэх,

  · Газар өмчлөлийн мэдээллийн санг хөтлөх, ажлын зураг үйлдэх, мэдээллийг газар өмчлөлийн болон мэдээллийн технологийн асуудал эрхэлсэн хэлтсүүдэд тогтмол ирүүлэх,

  · Газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах,

  · Газрын төлбөрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, иргэд олон нийтэд сурталчлан тайлбарлах, мэдээлэл зөвлөмж өгөх, газрын төлбөр төлөгчдийн бүртгэл мэдээллийг тогтмол хөтлөх,

  · Газрын төлбөрийн орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх, төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх,

  · Тухайн жилийн төлбөрийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлан мэдээг зохих журмын дагуу гаргах, тайлагнах,

  · Газрын тухай хууль, Газрын төлбөрийн тухай хууль тогтоомж болон газар эзэмших, ашиглах гэрээний биелэлтийг ноцтой зөрчсөн, их хэмжээний өр төлбөртэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгох, гэрээг цуцлах асуудлаар санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэх.

  Үйлчилгээ үзүүлэх банк дансны дугаар

  Газрын төлбөрийн данс:2602003038/Улаанбаатар хотын банк/

  Гэрчилгээний үнэ тушаах данс: 100200529001/Төрийн сан/

  Кадастрын зургийн үнэ төлөх данс: 100200529001/Төрийн сан/

  Архивын лавалгаа мэдээллээр үйлчилэх: 100200529001/Төрийн сан/

  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ шинээр авахад бүрдүүлэх материал.

   Бүрдүүлэх материал

   1. Иргэний өргөдөл  /Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ , холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/
   2. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
   3. Иргэний үнэмлэх / аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
   4. Хамтран эзэмшигч, ашиглагчèéн иргэний үнэмлэх /аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
   5. Газрын кадастрын зураг, эргэлтийн цэг газарт бэхэлсэн акт /эх хувь/
   6. Амьдарч буй газрын фото зураг  / угаалгаж хавсаргах/
   7.  / Эргэлтийн цэг тэмдэг бэхэлсэн акт ГХГЗЗҮЙН газрын даргын 2008 оны 83 дугаар тушаал /
  • Газар эзэмших, ашиглах эрх шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал:

    Бүрдүүлэх материал

   1. 2 талын иргэний өргөдөл /Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ,холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/
   2. Иргэний үнэмлэх / аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
   3. Газар эзэмших ,ашиглах эрхийн гэрчилгээ,гэрээний эх хувь
   4. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
   5. 2 талын нотариатаар батлуулсан эрх шилжүүлсэн тухай гэрээ /эх хувь /
   6. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
   7. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар /тооцоо нийлсэн акт/
   8. Газар эзэмшигч иргэн нас барсан бол нас барсан тухай гэрчилгээний хуулбар , нотариатаар батлуулсан өв залгамжлагч эрхийн гэрчилгээ
   9. Газрын төлөв байдал,чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт /эх хувь/
   10. Тухайн газрын фото зураг / угаалгаж хавсаргах /
   11. Гэрээ дүгнэсэн акт /эх хувь/
   12. Эргэлтийн цэг тэмдэг бэхэлсэн акт / эзэмшил газраа хувааж байгаа тохиодолд/
  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ сунгахад бүрдүүлэх материал.

    Бүрдүүлэх материал

   1. Иргэний өргөдөл  /Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ , холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/
   2. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
   3. Газар эзэмших ,ашиглах эрхийн гэрчилгээ,гэрээний эх хувь
   4. Иргэний үнэмлэх / аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
   5. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
   6. Газрын төлөв байдал,чанарын улсын хянан баталгааны дүгнэлт /эх хувь/
   7. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар /тооцоо нийлсэн акт/
   8. Амьдарч буй газрын фото зураг/ угаалгаж хавсаргах /
   9. Гэрээ дүгнэсэн акт /эх хувь/
  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд бүрдүүлэх материал:

    Бүрдүүлэх материал

   1. Иргэний өргөдөл  /Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ , холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/
   2. Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
   3. Иргэний үнэмлэх / аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар
   4. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
   5. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар /тооцоо нийлсэн акт/
   6. Өдөр тутмын сонинд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаарыг зарлуулсан бичиг,сонины “ хүчингүй болгов”гэсэн хэсгийн хамт
   7. Банк, хадгаламж зээлийн хоршооны төлбөр барагдуулах алба-наас барцаанд байхгүй тухай лавлагаа /100 айл Жоби дэлгүүрийн баруун талд/
  • Шинээр газар өмчлөх болон хамтран өмчлөгч хасуулах тохиолдолд бүрдүүлэх материал:

   Бүрдүүлэх материал

   1. Газар өмчлөх тухай өргөдлийн маягт бөглөнө /1-р маягт/
   2. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт / Өмчилж авах гэж буй газрын хорооны Засаг даргаас авах /
   3. Газар эзэмших  эрхийн гэрчилгээ /эх хувь /
   4. Иргэний үнэмлэхнйи хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
   5. Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
   6. Төлбөр төлсөн тухай баримт
  • Гэр бүлийн хэрэгцээгээр газар өмчилж авсан иргэд хамтран өмчлөгчөөс хасуулахад бүрдүүлэх материал:

   Бүрдүүлэх материал

   1. НЗД-ын захирамжаар газар өмчлүүлсэн тухай  /шийдвэрийн хуулбар/
   2. Үл хөдлөхийн гэрчилгээ авсан бол /гэрчилгээний хуулбар /
   3. Газрын өмчлөлөөс хамтран өмчлөгч хасуулах хэлцэл / Нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
   4. Газрын кадастрын зураг
   5. Тухайн газрын харъяа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
   6. Иргэний үнэмлэхнйи хуулбар /Нотариат/
   7. Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан сонингын хайчлбар
  • Шийдвэр гээгдүүлсэн тохиолдолд:

   Бүрдүүлэх материал

   1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гаргуулаагүй тухай лавлагаа авах
   2. 2003 оноос хойшхи газар өмчлөлийн захирамжаас шүүлт хийж, архиваас материалын хуулбарыг авах
   3. Банкны өр  барагдуулах алба 100 айл Шийдвэр барьцаанд таавж байгаагүй гэсэн лавлагаа
   4. Хаяж үрэгдүүлсэн гэрчилгээний үнэ /40000 төг/
   5. Өргөдөл бичих /хаяж гээгдүүлсэн, нөхөн олгох тух
  • Барьцаанд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

    Бүрдүүлэх материал

   1. Иргэний хүсэлт /Өргөдөл/, Аж ахуйн нэгжийн хүсэлт /Албан бичиг /
   2. Банкны албан бичиг
   3. Газрын гэрээ,гэрчилгээний хуулбар
   4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/
   5. Аж ахуйн нэгжийн дотоод дүрэм
   6. Тооцоо нийлсэн акт /Хороо хариуцсан төлбөрийн байцаагчаас
   7. Кадастрын зураг 
   8. Зээлийн болон барьцааны гэрээ /2 болон түүнээс дээш хувь/
   9. Барьцаа бүртгүүлэх хураамж 10000 төгрөг /Төрийн сан банк / 200529001 тоот данс
  • Гараашны газрын төлбөр тодорхойлох тухай актын гэрээ авахад бүрдүүлэх материал:

    Бүрдүүлэх материал

   1. Өргөдөл
   2. Хорооны тодорхойлолт /гаражтай болохыг тодорхойлсон/
   3. Иргэний үнэмлэхний  хуулбар
   4. Гаражны кадастрын зураг /ГЗБ, эсвэл бүртгэлийн мэргэжилтнээс /
   5. Гаражны фото зураг /1. Алсын байдлаас, 2. гаражаа хаалгыг нээсэн байдлаар /
   6. Гаражны гэрээ/ байхгүй бол өөрийн гараж болохыг нотолсон анхны баримтууд /
   7. Газрын төлбөр төлсөн баримтын хуулбар
   8. ГЗБ-аар газрын байршлыг хянуулсан ,төлбөрийн байцаагчаар төлбөр хянуудсан байх
   9. Өргөдөлд харилцах утасны дугаар бичсэн байх
   10. Үйлдвэр үйлчилгээний хэлтэсээс авсан гэрчилгээний хуулбар
  • Гараашны газрын төлбөр тодорхойлох тухай актын гэрээг нэр шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал:

     Бүрдүүлэх материал

   1. Өргөдөл 2 талын  
   2. Наториатын гэрээ
   3. Гаражны гэрээ /Хуучин төлбөр тодорхойлох акттай бол авч ирэх/
   4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
   5. Гаражны кадастрын зураг /ГЗБ, эсвэл бүртгэлийн мэргэжилтнээс /
   6. Газрын төлбөр төлсөн баримтын хуулбар
   7. ГЗБ-аар газрын байршлыг хянуулсан ,төлбөрийн байцаагчаар төлбөр хянуудсан байх
   8. Өргөдөлд харилцах утасны дугаар бичсэн байх
   9. Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
   10. Гаражны фото зураг
  • Мэдээллийн санд кадастрын зургын нэр өөрчлөх бä бүрдүүлэх материал:

     Бүрдүүлэх материал

   1. Иргэний өргөдөл
   2. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
   3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   4. Хуучин кадастрын зураг
   5. Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар батлуулах /
   6. Нотариатын гэрээний хуулбар
  • ГКМэдээллийн санд хороо, хаяг өөрчлөхөд бүрдүүлэх материал:

     Бүрдүүлэх материал

   1. Иргэний өргөдөл
   2. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
   3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   4. Хуучин кадастрын зураг
   5. Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар батлуулах /
   6. Иргэдийн хурлын тогтоол /хуулбар/  
  • ГКМэдээллийн санд хаяг оруулахад бүрдүүлэх материал:

    Бүрдүүлэх материал

   1. Иргэний өргөдөл
   2. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
   3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   4. Хуучин кадастрын зураг
   5. Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар батлуулах /
   6. Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын хаяг өрсөн албан бичиг                                 
  • ГКМэдээллийн санд байшин оруулахад бүрдүүлэх материал

    Бүрдүүлэх материал

   1. Иргэний өргөдөл
   2. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
   3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 
   4. Баталгаажуулсан кадастрын зураг
   5. Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар батлуулах, Үл хөдлөхийн гэрчилгээ ,шийдвэрийн хуулбар/
   6. Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын хаяг өрсөн албан бичиг.
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй газраа хувааж шилжүүлэхэд

     Бүрдүүлэх материал

   • Иргэний өргөдөл /2 талын, утасны дугаар бичих/
   • Газар өмчлөх эрхийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар батлуусан хуулбар
   • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /2 иргэний /
   •  Эрх шилжүүлсэн нотаритаын гэрээний эх хувь
   • 2 иргэний нэр дээр хаяг өөрчилсөн тухай хорооны Засаг  даргын тодорхойлолт
 • Овог нэр

  Албан тушаал

  Хороо

  Холбоо барих утас

  1

  С. Өлзийхишиг

  Газар зохион байгуулагч 

  1, 2, 3, 4, 11, 16, 23, 24, 25 20-р хороо

  99095818

  2

  З. Батцэнгэл

  Газар зохион байгуулагч

  5, 6, 7, 8, 9, 10, 21-р хороо

  88085225

  3

  Б. Уянга

  Газар зохион байгуулагч

  12, 13, 14, 15, 17,18,19,22-р хороо

  99085601

  4

  Э. Эрдэнэбаяр

  Газар зохион байгуулагч

  20 -р хороод

  89360490

  5

  Р.Амаржаргал

  Төлбөрийн мэргэжилтэн

  Өмчлөлийн мэргэжилтэн 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 20,21,24,25 -р хороо

  91930210

  6

  Х. Дагиймаа

  Төлбөрийн мэргэжилтэн

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23-р хороо 

  99069146

  7

  Н. Золбоо

  Кадастрын мэргэжилтэн

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-р хороо

  96000522

  8

  Ч. Пагмасүрэн

  Газар өмчлөлийн мэргэжилтэн

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-р хороо

  91112864

  9 Б.Батмягмар Ахлах мэргэжилтэн  

  99021599

   

   

  Д. Авирмэд 

  Тооцооны нягтлан бодогч

   

  99198463

  11

  Г.Гэрэлмаа

  Архивын ажилтан

   

  99073984

    Т. Бумантогос Бичиг хэргийн ажилтан   89021281
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.