©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • ТАНИЛЦУУЛГА

  Баянгол дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс нь анх 1974 онд Октябрийн районы Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн хэлтэс нэртэйгээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, төрөөс ард иргэдийн нийгмийн хамгааллын талаар авч хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээнүүдийг үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиглэлийг болгож ирлээ.

  Өнөөдөр бид нийт 62 ажиллагсадтайгаар даатгуулагч, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэж байна.

  ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ хүргэнэ.

  ХЭТИЙН ЗОРИЛГО: Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

  ЧАНАРЫН БОДЛОГО: Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвжих эрмэлзлэлтэй, мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэсэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

  Нийгмийн даатгалын тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай, цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай, ҮОМШӨ-ний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай, ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хууль, архивын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх, тэтгэвэр тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь тогтоон олгох, тэтгэвэр тэтгэмжийн чиглэлээр асуудал дэвшүүлэх, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих чиглэлээр ажиллаж байна.

   

  ХАМРАЛТ, ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ТАСАГ

  Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хянах, хуулийг сурталчлах, заавар зөвлөгөө өгөх, нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг сар бүр жигд ханган биелүүлэх, шимтгэлийн авлагыг барагдуулах, иргэдийг даатгалд хамруулах, ажил олгогч, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын үйлчилгээг ёс зүйн өндөр түвшинд чанартай хүргэх, удирдах дээд шатны байгууллагуудад шаардлагатай мэдээ тайланг гарган тайлагнах зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэн ажиллаж байна.

  ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАСАГ

  Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг хангуулах, хяналт шалгалтын үр дүнд шинжилгээ, үнэлгээ хийх, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил төлбөрийг барагдуулах, арилгах чиглэлээр хууль тогтоомжийн хүрээнд шаардлагатай арга хэмжээ авах, үр дүнг тооцох, тайлагнах дотоодын хяналт шалгалт хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх зэрэг чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.

  САНХҮҮ БҮРТГЭЛ, СУДАЛГААНЫ ТАСАГ

  Хэлтсийн санхүү, нягтлан бодох бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагын болон сангуудын орлого, зарлагыг төлөвлөх, хуваарилах болон гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна.

  ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТАСАГ

  Нийгмийн даатгалын тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай, цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай, ҮОМШӨ – ний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай, тэтгэвэр тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь олгох, нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг сар бүр жигд ханган биелүүлэх, шимтгэлийн авлагыг барагдуулан ажиллаж байна.

  ДАНСНЫ ДУГААР

  А. Сайн дурын даатгалын шимтгэл хүлээн авах дансны дугаарууд

  Банкны нэр
  Дансны дугаар
  Хүлээн авагчийн нэр
  1
  Голомт банк
  1805002406
  БГД ЭМНДХ. ТӨВЛӨРСӨН САН
  2
  Хаан банк
  5034189999
  БГД-Н ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС
  3
  Худалдаа хөгжлийн банк
  499071483
  БГД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС
  4
  Улаанбаатар банк
  2602003516
  БГД НДХ. ТӨВЛӨРСӨН САН
  5
  Төрийн банк
  105100004490
  БГД ЭМНДХ. ТӨВЛӨРСӨН САН

   

  Б. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл хүлээн авах дансны дугаар

  Банкны нэр
  Дансны дугаар
  Хүлээн авагчийн нэр
  1
  Төрийн банк
  105100003742
  БГД ЭМНДХ.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САН

   

         В. Тэтгэмжийн даатгалын сангийн дансны дугаар

  Банкны нэр
  Дансны дугаар
  Хүлээн авагчийн нэр
  1
  Төрийн банк
  105100005481
  БГД ЭМНДХ.
  ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САН

   

          Г. Ажилгүйдлийн даатгалын сангийн дансны дугаар

  Банкны нэр
  Дансны дугаар
  Хүлээн авагчийн нэр
  1
  Төрийн банк
  105100013729
  БГД ЭМНДХ. АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САН

   

          Г. Тэтгэврийн даатгалын сангийн дансны дугаар

  Банкны нэр
  Дансны дугаар
  Хүлээн авагчийн нэр
  1
  Төрийн банк
  105100004674
  БГД ЭМНДХ. ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САН

   

           Д. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын дэвтэр, хувийн хэрэг,    хавтас, гэрээний үнэ тушаах дансны дугаар

  Банкны нэр
  Дансны дугаар
  Хүлээн авагчийн нэр
  1
  Төрийн банк
  105100122040
  БГД ЭМНДХ
  • Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал

   1. Хөдөлмөрийн дэвтэр
   2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
   3. Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал
   4. Шаардлагатай тохиолдолд шүүхийн шийдвэр болон архивын лавлагаа
   5. Байгууллагын нөхцлийн тодорхойлолт
   6. Цалингийн тодорхойлолт /байгууллагаас/
   7. Хорооны тодорхойлтолт
   8. Иргэний үнэмлэхний  хуулбар
   9. Овог нэр өөрчилсөн гэрчилгээ буюу лавлагаа
   10. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ /эх хувь, хуулбар/
   11. Өргөдөл
   12. 3*4 хэмжээтэй 2 хувь зураг
   13. Тэтгэврийн дэвтэр, хувийн хэргийн 1100 төгрөгийг төрийн банкинд тушаах
  • Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал

   1. ЭМХК-ын шийдвэр
   2. Ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй бол Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсээс тэтгэвэр, тэтгэмжид хамрагдаагүй гэсэн тодорхойлолт
   3. Хөдөлмөрийн дэвтэр
   4. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
   5. Ажлаас чөлөөлөгдсөн, ажил хөнгөвчилсөн тушаал
   6. Шаардлагатай тохиолдолд шүүхийн шийдвэр болон архивын лавлагаа
   7. Цалингийн тодорхойлолт /байгууллагаас/
   8. Хорооны тодорхойлтолт
   9. Иргэний үнэмлэхнийхуулбар
   10. Өргөдөл
   11. 3*4 хэмжээтэй 2 хувь зураг
   12. Тэтгэврийн дэвтэр, хувийн хэргийн 1100 төгрөгийг төрийн банкинд тушаах
  • Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал

    Бүрдүүлэх материал

   1. Гэрлэлтийн баталгаа /эх хувь, хуулбар/
   2. Нас барсны гэрчилгээ /эх хувь, хуулбар/
   3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ /эх хувь, хуулбар/
   4. Хөдөлмөрийн дэвтэр
   5. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
   6. Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал
   7. Шаардлагатай тохиолдолд шүүхийн шийдвэр болон архивын лавлагаа
   8. Асран хамгаалагч тогтоох дүүргийн засаг даргын захирамж
   9. Цалингийн тодорхойлолт /байгууллагаас/
   10. Хорооны тодорхойлтолт
   11. Иргэний үнэмлэхний  хуулбар
   12. Өргөдөл
   13. 3*4 хэмжээтэй 2 хувь зураг
   14. Тэтгэврийн дэвтэр, хувийн хэргийн 1100 төгрөгийг төрийн банкинд тушаах
  • ЖА-ны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал

   Ажил олгогч:

   1. Эмнэлэгийн хуудас
   2. НДМ№10а маягт 2 хувь
   3. Байгууллагын нэхэмжлэл
   4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн баталгаажсан хуулбар

   Сайн дурын даатгуулагч:

   1. Эмнэлэгийн хуудас
   2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
   3. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн баталгаажсан хуулбар
   4. Өргөдлийн маягт бөглөнө.
  • ХЧТА-ны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал

   Ажил олгогч:

   1. Эмнэлэгийн хуудас
   2. НДМ№10 маягт 2 хувь
   3. Байгууллагын нэхэмжлэл

   Сайн дурын даатгуулагч:

   1. Эмнэлэгийн хуудас
   2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
   3. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн баталгаажсан хуулбар
   4. Өргөдлийн маягт бөглөнө.
  • Ажилгүйдлийн тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал

   1. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
   2. Нийгмийн даатгалын дэвтрүүд
   3. Ажлаас гарсан тушаал эх хувь /эх хувь байхгүй тохиолдолд нотариат, хуулбар үнэн тамга/
   4. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн тодорхойлолт
   5. Өргөдлийн маягт бөглөх
   6. Банкны нэр дансны дугаар өгөх
  • Сайн дурын даатгалд хамрагдахад бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал

   1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /байхгүй бол шинээр нээлгэх/
   2. Цээж зураг 1% /4*3 хэмжээтэй/
   3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
   4. Нийгмийн даатгал төлөх сарын орлогоо тодорхойлох
  • Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөхөд бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал

    Ажилгүй иргэн

   1. Иргэний үнэмлэх
   2. Цээж зураг 1%

    Оюутан

   1. Иргэний үнэмлэх
   2. Цээж зураг
   3. Сургуулийн тодорхойлолт
   4. Оюутны үнэмлэх

   Төрсөн эх

   1. Иргэний үнэмлэх
   2. Цээж зураг
   3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ

   Халамжийн тэтгэвэр авагч

   1. Иргэний үнэмлэх
   2. Цээж зураг
   3. Группын дэвтэр
 • 1. ХАЯГ,  БАЙРШИЛ

  Баянгол дүүрэг, 17-р хороо, Амарсанаагийн гудамж

  2. УТАСНЫ ДУГААР

  Тасаг

  Утасны дугаар

  1

  Хамралт, орлого бүрдүүлэлтийн тасаг

  70140498

  2

  Санхүү бүртгэл, судалгааны тасаг

  70145377

  3

  Хяналт, шалгалтын тасаг

  70141680

  4

  Үйлчилгээний тасаг

  70143205

  5

  Бичиг хэрэг

  70149420

   

  3. ДАНСНЫ ДУГААР

  А. Сайн дурын даатгалын шимтгэл хүлээн авах дансны дугаарууд

  Банкны нэр

  Дансны дугаар

  Хүлээн авагчийн нэр

  1

  Голомт банк

  1805002406

  БГД ЭМНДХ. ТӨВЛӨРСӨН САН

  2

  Хаан банк

  5034189999

  БГД-Н ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

  3

  Худалдаа хөгжлийн банк

  499071483

  БГД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

  4

  Улаанбаатар банк

  2602003516

  БГД НДХ. ТӨВЛӨРСӨН САН

  5

  Төрийн банк

  105100004490

  БГД ЭМНДХ. ТӨВЛӨРСӨН САН

   

  Б. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл хүлээн авах дансны дугаар

  Банкны нэр

  Дансны дугаар

  Хүлээн авагчийн нэр

  1

  Төрийн банк

  105100003742

  БГД ЭМНДХ.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САН

   

         В. Тэтгэмжийн даатгалын сангийн дансны дугаар

  Банкны нэр

  Дансны дугаар

  Хүлээн авагчийн нэр

  1

  Төрийн банк

  105100005481

  БГД ЭМНДХ.ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САН

   

          Г. Ажилгүйдлийн даатгалын сангийн дансны дугаар

  Банкны нэр

  Дансны дугаар

  Хүлээн авагчийн нэр

  1

  Төрийн банк

  105100013729

  БГД ЭМНДХ.АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САН

   

          Г. Тэтгэврийн даатгалын сангийн дансны дугаар

  Банкны нэр

  Дансны дугаар

  Хүлээн авагчийн нэр

  1

  Төрийн банк

  105100004674

  БГД ЭМНДХ.ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САН

   

           Д. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын дэвтэр, хувийн хэрэг,    хавтас, гэрээний үнэ тушаах дансны дугаар

  Банкны нэр

  Дансны дугаар

  Хүлээн авагчийн нэр

  1

  Төрийн банк

  105100122040

  БГД ЭМНДХ

   

   

   

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.