©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Боловсролын хэлтэс

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-14
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2008 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 73 тоот захирамжийг үндэслэн Дүүргийн засаг дарга  2008 оны 03 дугаарын 10-ны өдрийн 100 дугаар захирамжаар Боловсролын хэлтэс 5 хүний бүхэлдэхүүнтэй байгуулдсан бөгөөд 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 521 дугаар захирамжаар Боловсролын хэлтэс нь дарга, мэргэжилтэн гэсэн 6 орон тоотой ажиллаж байна.
  БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ

  Дүүргийн хэмжээнд Боловсролын тухай багц хууль, Нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэр, Нийслэлийн боловсролын газраас өгсөн чиг үүрэг болон хуулиар олгогдсон бусад эрхийг хэрэгжүүлнэ. Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг сурталчлах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг дүгнэж, тайлагнах

   Дүүргийн Боловсролын байгууллагын төсөв, санхүү хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хуваарилах, гүйцэтгэлд хянах тавих
  Дүүргийн хэмжээнд багш, суралцагчийн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж, шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгуулах, судалгаа хийх, санал боловсруулах, холбогдох байгууллагуудад уламжлах, шийдвэрлүүлэх зэрэг хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэгтэй.
  ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 
       2020-2021 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 20, төрийн бус өмчийн 29, нийт 49 сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн сургуулийн 1318 бүлэгт 48940, төрийн бус өмчийн сургуулийн 334 бүлэгт 5059, нийт 1652 бүлэгт 53999 суралцагч хамрагдаж байна. Бага боловсролын түвшинд 29860, суурь боловсролын түвшинд 16461, бүрэн дунд боловсролын түвшинд 7678 суралцагч хамрагдаж байна.Төрийн өмчийн сургуульд 2471 төрийн бус өмчид 664 , нийт 3135 багш, ажилтан ажиллаж байна. Үүнээс үндсэн багш төрийн өмчийн сургуульд 1885, төрийн бус өмчийн сургуульд 438 нийт 2323 багш ажиллаж байна.
   ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
  Тус хэлтэс БСШУС-ын сайдын 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/156   дугаар “Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам” ын дагуу гадаадад сурах хүсэлтэй иргэдэд бүрэн дунд боловсролын баримт бичгийн тодорхойлолт, хаяж үрэгдүүлсэн боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэх дахин олгох үйлчилгээ үзүүлж, мөн иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн ажиллаж байна.

  Алсын хараа: Бие даан бүтээлчээр суралцах, хөгжих арга барилтай монгол хүүхэд төлөвшүүлэх

  БНийслэлийн Засаг даргын 2008 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 73 тоот захирамжийг үндэслэн Дүүргийн засаг дарга  2008 оны 03 дугаарын 10-ны өдрийн 100 дугаар захирамжаар Боловсролын хэлтэс 5 хүний бүхэлдэхүүнтэй байгуулдсан бөгөөд 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 521 дугаар захирамжаар Боловсролын хэлтэс нь дарга, мэргэжилтэн гэсэн 6 орон тоотой ажиллаж байна.
  БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
       Дүүргийн хэмжээнд Боловсролын тухай багц хууль, Нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэр, Нийслэлийн боловсролын газраас өгсөн чиг үүрэг болон хуулиар олгогдсон бусад эрхийг хэрэгжүүлнэ.
     Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг сурталчлах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг дүгнэж, тайлагнах
     Дүүргийн Боловсролын байгууллагын төсөв, санхүү хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хуваарилах, гүйцэтгэлд хянах тавих
     Дүүргийн хэмжээнд багш, суралцагчийн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж, шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгуулах, судалгаа хийх, санал боловсруулах, холбогдох байгууллагуудад уламжлах, шийдвэрлүүлэх зэрэг хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэгтэй.
  ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 
       2020-2021 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 20, төрийн бус өмчийн 29, нийт 49 сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн сургуулийн 1318 бүлэгт 48940, төрийн бус өмчийн сургуулийн 334 бүлэгт 5059, нийт 1652 бүлэгт 53999 суралцагч хамрагдаж байна. Бага боловсролын түвшинд 29860, суурь боловсролын түвшинд 16461, бүрэн дунд боловсролын түвшинд 7678 суралцагч хамрагдаж байна.Төрийн өмчийн сургуульд 2471 төрийн бус өмчид 664 , нийт 3135 багш, ажилтан ажиллаж байна. Үүнээс үндсэн багш төрийн өмчийн сургуульд 1885, төрийн бус өмчийн сургуульд 438 нийт 2323 багш ажиллаж байна.

  ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
  Тус хэлтэс БСШУС-ын сайдын 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/156   дугаар “Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам” ын дагуу гадаадад сурах хүсэлтэй иргэдэд бүрэн дунд боловсролын баримт бичгийн тодорхойлолт, хаяж үрэгдүүлсэн боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэх дахин олгох үйлчилгээ үзүүлж, мөн иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн ажиллаж байна.

  2020-2021 оны хичээлийн жилийн тоон мэдээлэл

  Сургуулийн өмнөх боловсрол

  2020-2021 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн болон төрийн бус өмчийн 101 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн 408 бүлэгт 15372 хүүхэд, төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн 202 бүлэгт 3764 хүүхэд, нийт 610 бүлэгт 19136 хүүхэд хүмүүжиж байна.Төрийн өмчийн цэцэрлэгт  1567, төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт 530, нийт 2097 багш, ажилтан ажиллаж байгаа бөгөөд үүнээс үндсэн багш төрийн өмчид 669, төрийн бус өмчид 178, нийт 847 багш байна.

  Дүүрэг

  Цэцэр-лэгийн тоо

  Барилгын хүчин чадал

  Бүлгийн

  тоо

  Хүүхдийн

  тоо

  Нийт

  ажилтан

  Үндсэн багш

  1

  ДҮҮРЭГ

  101

  12632

  610

  19136

  2097

  847

  Төрийн өмч

  36

  8280

  408

  15372

  1567

  669

  Төрийн бус өмч

  65

  4352

  202

  3764

  530

  178

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ерөнхий боловсролын сургууль

  2020-2021 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 20, төрийн бус өмчийн 29, нийт 49 сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн өмчийн сургуулийн 1318 бүлэгт 48940, төрийн бус өмчийн сургуулийн 334 бүлэгт 5059, нийт 1652 бүлэгт 53999 суралцагч хамрагдаж байна. Бага боловсролын түвшинд 29860, суурь боловсролын түвшинд 16461, бүрэн дунд боловсролын түвшинд 7678 суралцагч хамрагдаж байна.Төрийн өмчийн сургуульд 2471 төрийн бус өмчид 664 , нийт 3135 багш, ажилтан ажиллаж байна. Үүнээс үндсэн багш төрийн өмчийн сургуульд 1885, төрийн бус өмчийн сургуульд 438 нийт 2323 багш ажиллаж байна.

  Дүүрэг

  Сургуулийн тоо

  Бүлгийн тоо

  Хүүхдийн тоо

  Нийт ажилтан

  Үндсэн багш

  1

  ДҮҮРЭГ

  49

  1652

  53999

  3135

  2323

  Төрийн өмч

  20

  1318

  48940

  2471

  1885

  Төрийн бус өмч

          29

  334

  5059

  664

  438

              Тус хэлтэс БСШУС-ын сайдын 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/156 дугаар “Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам” ын дагуу иргэдэд баримт бичгийн тодорхойлолт, хаяж үрэгдүүлсэн боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэх дахин олгох үйлчилгээ үзүүлж, мөн иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн ажиллаж байна.

  • Үйл ажиллагааны чиглэл

   Төрөөс боловсролын талаар хэрэгжүүлж буй бодлого зорилтыг сургуулийн өмнөх  болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшинд хүргэж, сурлагын стандарт, сурагчийн төлөвшил, багш, удирдах ажилтны хөгжил, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулж, сургууль, цэцэрлэгийн хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

   2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээгээр Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1337 бүлэгт 40342 сурагч,  Сургуулийн өмнөх боловсролын 556 бүлэгт 19686 хүүхэд хөгжиж байна.

   Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, НХХ, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар, Цагдаа, Замын цагдаа,Онцгой байдлын хэлтэс албадуудтай хамтран хүүхэд хамгаалах, хөгжүүлэх олон талт ажил, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

 • Хэлтсийн ажилтны нэр

  Албан тушаал

  Холбогдох утас

  З.Энхгэрэл

  Хэлтсийн дарга

  99026419, 76119595

  Б.Баярсайхан

  Статистик мэдээ, хяналт, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

  99651526, 70120351

  Б.Дуламсүрэн

  Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

  89111291, 70120351

  А.Отгонжаргал

  Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

  99885870, 70120351

  Ж.Цогзолмаа

  Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

  99017801, 70120351

  Н.Батцэцэг

  Төсвийн төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

  99137011, 70120351

   

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.