©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

 • Үзүүлэх үйлчилгээний чиг үүрэг
  • Дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд гарсан дээд газрын тогтоол шийдвэрээр өгөгдсөн заалтуудыг хяналтанд авч, удирдлагад танилцуулах,  өгсөн  зааврын дагуу холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, хэрэгжилтийг хангуулах;
  • Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээг нэгтгэн холбогдох програмд оруулан, тогтоосон хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт тайлагнах;
  • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээ, байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Хэлтэс нь Тамгын газрын болон хороодын ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах, хороодын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, ажлын цагийн хуваарийг чанд сахиулан хяналт тавьж, ажил үүргээр хангана.
  • Хэлтсийн дарга нараас ажилтнуудын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, ажлын цагийн нягтралыг сайжруулах, ёс зүйтэй, бүтээлч хамт олныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн ажлыг тогтмол зохион байгуулах, шаардлага тавих, үр дүнг тооцож ажиллана.
  • Иргэд байгууллагаас бичгээр ирүүлсэн өргөдлийг smartcity.mn өргөдөл гомдлын нэгдсэн программд бүртгэх, Засаг дарга болон дүүргийн удирдлагуудад танилцуулж, өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу холбогдох мэргэжилтэнд шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэх, өргөдөл, гомдол бүрийн шийдвэрлэлтэд холбогдох журмын дагуу хяналт тавьж ажиллах;
  • Засаг даргын Зөвлөлийн хурал, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэх асуудал болон мэдээлэл хөтөлбөр гаргах, шийдвэрийн төсөл боловсруулж урьдчилан танилцуулж ажиллана.
  • Ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн байдлыг байнга судалж, зайлшгүй шаардлагатай үед нь бодит дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх ажлыг хууль тогтоомж, Тамгын газрын “Дотоод журам”-д заасан үндэслэлийн дагуу шийдвэрлэх ба Дотоод журам зөрчсөн албан тушаалтанд холбогдох арга хэмжээ авч ажиллана.
  • Тамгын газрын болон харьяа байгууллагын ажилтнуудыг шагналд тодорхойлох,, аж ахуйн нэг, иргэдийнтөрийн дээд шагналд тодорхойлсон материалыгхууль тогтоомжийн дагуу судалж, шийдвэрийн төслийг бэлтгэж удирдах албан тушаалтанд танилцуулан холбогдох газарт  нь уламжлах;
  • Иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хөнгөн, шуурхай, чанартай хүргэх ажлыг зохион байгуулах, нэг цэгийн үйлчилгээг сайжруулах арга замыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;
  • Байгууллагын удирдлага, нэгжийн үйл ажиллагааг мэдээллээр ханган, эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх, нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, Авлигын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хууль шүүхийн байгууллагатай холбоотой маргаантай асуудалд Засаг дарга, Тамгын газрыг төлөөлөн оролцох
  • ИТХ, Засаг дарга, Тамгын газрын удирдлага, хэлтсүүдийг дүүргийн гадаад хамтын ажиллагааны бодлого, чиглэлийг тодорхойлж хэрэгжүүлэхэд нь шаардлагатай мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөө, зохицуулалтаар хангах
  • Засаг дарга түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд ойлгуулах, сурталчлах, мэдээлэх ажлыг тухай бүр хийж гүйцэтгэнэ.
  • Дүүргийн хэмжээнд болон Тамгын газраас зохион байгуулж байгаа олон нийтийн арга хэмжээ, Засаг дарга, удирдлагуудын ажлын айлчлал, гадаад дотоод томилолтын мэдээ, сурвалжлага, нэвтрүүлэг бэлтгүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах;
  • Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, бодлого зохицуулалтад хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт гаргах, байгууллагын удирдлага болон харьяа дээд шатны байгууллагад танилцуулах, шийдвэрлүүлэх, байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, баримтжуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.