©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

" Статистикийн хэлтэс"-с үзүүлж буй үйлчилгээ

 • Статистикийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд тархаах үйлчилгээ
  1. Дүүрэг, хорооны хүн ам, өрхийн тоо
  2. Дүүрэг, хорооны хүн амын тоо насны бүлгээр, хүйсээр
  3. Дүүрэг, хорооны өрхийн тоо, сууцны төрлөөр, ам бүлээр
  4. Дүүрэг, хорооны мал, тэжээвэр амьтдын тоо
  5. Улс, нийслэл, дүүргийн ААНБ-ын тоо, салбараар
  6. Дүүрэг, хорооны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо
  7. Дүүрэг, хорооны хагас, бүтэн өнчин хүүхдийн тоо
  8. Дүүрэг, хорооны тэжээн тэтгэх төрөл садангүй, ганц бие өрхийн тоо
  9. Дүүрэг, хорооны эрэгтэй, эмэгтэй тэргүүлэгчтэй өрхийн тоо
  10. Дүүрэг, хорооны худалдаа, үйлчилгээний цэгийн тоо
  11. Дүүрэг, хорооны телевизортой өрхийн тоо
  12. Дүүргийн нийгэм эдийн засгийн байдлын сар, улирал, жилийн танилцуулга
  13. Макро эдийн засгийн салбаруудын улирал, хагас жил, жилийн гүйцэтгэл
  14. 7 хоног тутмын өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний үнэ
  15. Дүүргийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний нийт үйлдвэрлэлт, борлуулалтын хэмжээ
  16. Хүн ам орон сууцны улсын ээлжит тооллогуудын улс, нийслэл, дүүргийн үр дүн
  17. ААНБ-ын улсын ээлжит тооллогуудын улс, нийслэл, дүүргийн үр дүн
  18. Сүм хийдийн тооллогын дүүргийн үр дүн
  19. Статистикийн тухай хуулийн зөвлөгөө
  20. Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай хуулийн зөвлөгөө
  21. Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан www.1212.mn цахим хуудсын талаарх зөвлөгөө
  22. Статистикийн метадатаны талаарх зөвлөгөө
 • Бодлого боловсруулагчдыг мэдээллээр хангах үйлчилгээ
  1. Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын сар, улирал, жилийн танилцуулга
  2. Цаг үеийн шаардлагаар мэдээлэл цуглуулах, судалгаа хийх, зохион байгуулах
  3. Статистикийн тоо, мэдээний талаар холбогдох тайлбар хийх
Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.